Show simple item record

dc.contributor.advisorSeierstad, Cathrine 
dc.contributor.authorKara, Berfin
dc.contributor.authorSunde, Bergljot Wiulsrød
dc.date.accessioned2022-07-01T16:41:26Z
dc.date.available2022-07-01T16:41:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6566676:50570659
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002136
dc.description.abstractSelv med progressive nasjonale likestillingstiltak er kvinner fortsatt i mindretall i toppledergruppen i norske virksomheter i privat og offentlig sektor. I denne kvalitative studien fokuserer vi på kvinnelige mellomledere med små barn og deres erfaringer med tanke på potensielle barrierer. Gjennom individuelle semi-strukturerte intervjuer fokuserte vi på hvilke faktorer i organisasjonen (mesonivå) og i familien (mikronivå) som påvirker kvinnelige mellomlederes karriereprogresjon. Vi har intervjuet 10 kvinnelige mellomledere fra privat og offentlig sektor med minst ett barn mellom 1 og 11 år. Vi bygger på teorier om organisasjoner og de barrierene kvinner møter i sin arbeidshverdag, samt litteratur om Work-Life Balance og «det tredje skiftet». Vi fant at kvinnene møter barrierer både på mesonivå og på mikronivå. Barrierene er imidlertid svært sammensatte. De kjønnede organisasjonsstrukturene, i kombinasjon med den fleksible arbeidsrammen, kan ha bidratt til at de tradisjonelle normene om at mor er primær omsorgsutøver har blitt ytterligere forsterket. Dette er særlig viktig etter utvidelsen av bruken av hjemmekontor under og etter Covid-19 pandemien, der grensene for hvor og når arbeidet utføres er visket ut. De kvinnelige mellomlederne møter fordommer mot deres ledelsesegenskaper, og det forventes at de skal leve opp til et urealistisk ideal i organisasjonen. Dette idealet er nærmest uoppnåelig for kvinner med familieansvar. Vi finner og en svært tradisjonell fordeling av hvordan husarbeid fordeles innad i familien, og vi argumenterer for at dette bidrar til en kjønnet fordeling av «det tredje skiftet». Det er mor som er familiens «prosjektleder» og «logistikkansvarlig». Vi argumenterer for at likhet i fordelingen av det tredje skiftet er en viktig forutsetning for at kvinner skal ha det nødvendige bakkemannskapet til å kunne fokusere på egen karriereutvikling. Det finnes i dag ingen gode måleinstrumenter som klarer å måle det «usynlige» arbeidet som skjer i familien, og det er trolig ikke verdsatt i den grad det fortjener. Nøkkelord: Likestilling, ledelse, Work-Life Balance, «det tredje skiftet», barrierer på individnivå, organisasjonsbarrierer.
dc.description.abstractIn Norway, often regarded as one of the most gender equal countries in the world, women are still a minority in top leadership positions. This is despite the fact that the government has implemented progressive policies across the board, in both private and public sectors. In our qualitative study we have primarily focused on women with small children who work in middle management positions, and their experiences in the workforce, in regard to their positions as mothers and managers. By conducting semi-structured and individual interviews we homed in on what possible factors in the women’s organizations (meso level) and their families (micro level) could impact their career advancement. We have interviewed 10 female middle management leaders from both public and private institutions with at least one child between the ages of 1 and 11. We built our study on the theories of organizations, and the stumbling blocks that women can face in their everyday work life, with references to literature on Work-Life Balance, and “the third shift”. In our study we discovered that the women meet barriers at both in meso level and micro level. However, the challenges they face are complex and multi-faceted in nature. The gender-based approach to the organization structure, in combination with the flexible framework could have attributed to reinforcing the traditional view that mothers are primary caregivers. This aspect is even more important to consider now, because of the effects of COVID-19 – which not only extended the use of home offices, but also toed the line between the work/life balance. Furthermore, the female middle management leaders faced multiple prejudices towards their capabilities as managers, and oftentimes it was expected of them to live up to an impossible ideal within their place of employment. This ideal is nearly unattainable for women with families and responsibilities outside the workplace. We also found a skewed and very traditional delegation in terms of housework, with women taking on more chores at home. This, we argue, contributes to the gender imbalance in “the third shift”. It is the mothers in the families who are designated “project leaders” and carry the logistical responsibility of the family life. We argue that by creating a more balanced and equal approach to the third shift, women can have a more solid steppingstone to focus on their career advancement. There is, even today, no measurement that can consider the level of “invisible” work that women take on within a family, and in many ways, it is still not appreciated nor acknowledged in the way which they deserve. Keywords: Equality, Management, Work-Life Balance, the third shift, barriers on an individual level, barriers on an organizational level
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleMellomleder, mor og «prosjektleder» – en uoppnåelig standard?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record