Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSeierstad, Cathrine
dc.contributor.authorCondrup, Maja
dc.contributor.authorSommerstad, Monica Brateng
dc.date.accessioned2022-03-22T17:41:22Z
dc.date.available2022-03-22T17:41:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6495249:48543046
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2986889
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvordan offentlige virksomheter fokuserer på mangfold i rekruttering; hvilke strategiplaner foreligger på overordnet nivå og hvordan jobber virksomhetene med å sikre at mangfold gir mening for ledere som har ansvaret for rekrutteringsprosesser. Avhandlingen er en casestudie av to virksomheter som begge har en synlig og tydelig mangfoldsprofil, med målrettede strategier som har høstet offentlig anerkjennelse gjennom nominasjoner på ulike tidspunkt til Kunnskapsdepartementets mangfoldspris. Tilnærmingen har vært basert på kvalitativ forskningsmetode, med utarbeidelse av teoretisk rammeverk og dybdeintervjuer av både topp- og mellomledere i begge virksomhetene. Vår analyse viser at det er svært lite som tyder på at virksomhetene jobber aktivt med meningsskaping rundt mangfoldsstrategiene mot de ulike ledelsesnivåene internt i organisasjonene, noe som fører til lav oppslutning om mangfoldsstrategiene hos ledere med ansettelsesmandat. På tross av at samtlige ledere mener at mangfold er viktig, virker det som at ethvert fokus på mangfold i rekrutteringsprosessene er en konsekvens av personlig fokus hos den som rekrutterer og ikke et resultat av målrettet arbeid fra virksomheten som helhet. I tillegg er det flere forhold som tyder på at lederne opplever usikkerhet rundt hvordan de skal utnytte potensialet i en mangfoldig arbeidsstyrke, og hvordan mangfold kan føre til reell verdiskapning i virksomhetene. Avslutningsvis presenteres forslag til tiltak virksomheter kan iverksette for å bli mer bevisst sin tilnærming til mangfold, og hvordan organisasjoner kan jobbe mer effektivt for å utnytte potensialet som ligger i mangfoldet. Nøkkelord: Mangfold, ledelse, meningskapning, tilslutning, rekruttering.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine how public enterprises focus on diversity in recruitment; what strategy plans are available at the overall level and how do the companies work to ensure that diversity makes sense for managers who are responsible for the recruitment processes. The dissertation is a case study of two companies that both have a visible and clear diversity profile, with targeted strategies that have garnered public recognition through nominations at various times for the Ministry of Education's diversity award. The approach has been based on a qualitative research method, with the preparation of a theoretical framework and in-depth interviews of both top and middle managers in both companies. Our analysis shows that there is very little evidence that the companies work actively with sensemaking around the diversity strategies against the various management levels within the organizations, which leads to low support for the diversity strategies among managers with an employment mandate. Even though all managers believe that diversity is important, it seems that any focus on diversity in the recruitment processes is a consequence of the personal focus of the recruiter and not a result of targeted work from the company. In addition, there are several factors that indicate that managers experience uncertainty about how to utilize the potential of a diverse workforce, and how diversity can lead to real value creation in the companies. Finally, proposals are presented for measures companies can implement to become more aware of their approach to diversity, and how organizations can work more effectively to utilize the potential that lies in diversity. Keywords: Diversity, leadership, sensemaking, commitment, recruitment.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleGir det mening å rekruttere mangfold? En studie om meningsskaping og fokus på mangfold i rekrutteringsprosesser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel