Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannessen, Aud
dc.contributor.advisorSommerseth, Eva
dc.contributor.authorRenberg, Heidi
dc.date.accessioned2022-01-20T13:20:24Z
dc.date.available2022-01-20T13:20:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838500
dc.description.abstractBakgrunn: Regjeringen har satt fokus på likestilling og at alle skal ha reelle muligheter til å kunne delta og bidra i samfunnet, uansett kjønn. Selv om likestilling er utbredt i Norge velger mange ofte yrke påvirket av hvilket kjønn man har. Dette er en utfordring da rekruttering til mange av fagutdanningene domineres av ett kjønn. I jordmorfaget er dette en utfordring da det kun finnes 22 mannlige jordmødre i Norge. På bakgrunn av dette spørres det om det kunne blitt rekruttert flere menn til jordmoryrket hvis man visste hvorfor så få menn blir jordmødre. Mål: Å få kunnskap om hvorfor utdanner så få menn seg til jordmor. Metode: To fokusgruppeintervju og to semistrukturerte individuelle intervjuer av syv mannlige sykepleierstudenter ble brukt for å samle inn data i denne studien. Resultater: Deltakerne opplever at jordmoryrket er et unaturlig yrkesvalg for menn og at det fremstår som et feminint yrke forbeholdt kvinner. Jordmortittelen kan oppleves som lite kjønnsnøytral og ekskluderende for menn og kan derfor være en medvirkende årsak til at få menn velger utdanningen. Økt informasjon om jordmorfaget og tilgang på mannlige rollemodeller kan bidra til å øke rekrutteringen av menn til utdanningen. En utfordring som vektlegges i denne studien er menns vanskeligheter med å komme inn på studiet på grunn av for dårlige karakterer og usikkerhet knyttet til fast ansettelse etter endt utdanning. Konklusjon: Opplevelsen av at jordmoryrket er et unaturlig yrkesvalg for menn ser ut til å være sammensatt av faktorer som omhandler hvordan jordmoryrket presenteres i samfunnet, opplevelsen av at det er et feminint yrke forbeholdt kvinner og en oppfatning av at «jordmor» er en kvinnelig yrkestittel. Informasjon om jordmorfaget og tilgang på mannlige rollemodeller ble understreket som en viktig forutsetning for å rekruttere flere menn til faget. At det kan være vanskelig for menn å komme inn på jordmorutdanning og få fast ansettelse etter endt utdanning kan være en medvirkende årsak til at få menn velger å utdanne seg til jordmor.en_US
dc.description.abstractBackground: The Norwegian government has focused on gender equality and equal opportunities for genders to participate and contribute in society, regardless of gender. Although gender equality is common in Norway, many choose a profession influenced by their gender. This is a challenge as recruitment to many professions are dominated by one gender, especially in midwifery in Norway where there are only 22 male midwives. Because of this the study’s aim is to highlight whether more men could be recruited to midwifery if it is known why so few men choose a career in midwifery. Aim: Getting knowledge of why so few men choose a career in midwifery. Method: Two qualitative focus group interviews and two qualitative individual interviews of seven male nursing students were used to collect data for this study. Findings: The participants express that midwifery is an unnatural career choice for men and that the profession appears to be feminine and a career reserved for women. The title «midwife» may be perceived as a non-gender-neutral title and therefor excludes men from entering the profession. Increased information about midwifery and access to male role models may help increase the male recruitment to the profession. A challenge that is emphasized in this study is men's difficulties entering the education due to poor grades and uncertainty related to permanent employment after graduating. Conclusion: The perception that midwifery is an unnatural career choice for men seems to be composed of factors including how midwifery is presented in society, the perception that it is a feminine profession reserved for women, and the notion that «midwife» is a feminine professional title. Information about midwifery and access to male role models were emphasized as an important requirement for recruiting men to the profession. The fact that it can be difficult for men to enter the midwifery education and get permanent employment after graduating can be a contributing reason to why few men choose a career in midwifery.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectjordmoren_US
dc.subjectkjønnsdelt arbeidsmarkeden_US
dc.subjectkjønnsdelte yrkesvalgen_US
dc.subjectlikestillingen_US
dc.subjectmennen_US
dc.subjectequalityen_US
dc.subjectgender-divided labouren_US
dc.subjectgender-divided career choicesen_US
dc.subjectmenen_US
dc.subjectmidwiferyen_US
dc.titleJordmoryrket, et unaturlig yrkesvalg for menn? En kvalitativ studie om mannlige sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til hvorfor så få menn utdanner seg til jordmoren_US
dc.title.alternativeMidwifery, an unnatural career choice for men?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright The Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record