Show simple item record

dc.contributor.advisorIdun Røseth
dc.contributor.authorOlsen, Barbo
dc.contributor.authorForgaard, Anne Cathrine
dc.contributor.authorNordsletta, Anne-Hedvig Salmi
dc.date.accessioned2021-12-01T17:41:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2464702:40061884
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832434
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag: Formålet: Beskrive gravide kvinners opplevelse av fødselsangst etter tidligere traumatisk fødsel. Metode: Kvalitative, individuelle dybde-intervjuer med åtte gravide kvinner i perioden september til november 2020. Data ble analysert ved bruk av deskriptiv fenomenologisk metode. Resultater: Fire sammenkoblede konstituenter ble identifisert: «Barnet må jo ut!» Ny graviditet trigger fødselsangst; Overveldende minner fra tidligere fødsel; «Lukker døra» Manglende tid og kapasitet til å bearbeide traumatisk fødselsopplevelse; Veien mot ny fødsel med håp om mestring. Konklusjon: Studien belyser en sammenheng mellom opplevelse av tidligere traumatisk fødsel og fødselsangst hos gravide kvinner. Traumeopplevelsen kommer tilbake med full kraft ved ny graviditet, og det blir vanskelig å forholde seg til det nye svangerskapet og den forestående fødselen. Det er behov for at kvinner som opplever traumatisk fødsel får mulighet til å bearbeide traumet. Utvikling av rutiner for identifisering, støtte og oppfølging er nødvendig. Dersom disse kvinnene blir identifisert og får den hjelpen de trenger, kan det trolig være med på å forebygge og lindre fødselsangst ved neste svangerskap.
dc.description.abstractAbstract: Purpose: To describe pregnant women`s experience of fear of birth after a previous traumatic birth. Method: Qualitative, individual in-depth interviews with eight pregnant women in the period September to November 2020. Data were analyzed using a descriptive phenomenological method. Results: We identified four connected constituents: “The child has to be delivered!” New pregnancy triggers fear of childbirth; Overwhelming memories of previous birth; “Shut the door” Lack of time and capacity to process traumatic birth experience; and finally; The pat to a new birth with the hope of mastery. Conclusion: The study showed a connection between previous traumatic birth experiences and fear of childbirth by pregnant women. The trauma experience returns with full force at a new pregnancy, and it becomes difficult to relate to the pregnancy and impending birth. There is a need for women that experience a traumatic birth to have the opportunity to process the trauma. Development of routines for identification, support and follow-up is necessary. If women who suffers are identified and receive the help they need, it can help prevent and alleviate the fear of birth during the next pregnancy.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.title«Jeg lukker igjen den døra» Gravide kvinners opplevelse av fødselsangst etter traumatisk fødsel -en fenomenologisk studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record