Show simple item record

dc.contributor.advisorLeminen, Seppo
dc.contributor.authorAbdo Yosef, Herman
dc.date.accessioned2021-10-01T16:12:19Z
dc.date.available2021-10-01T16:12:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2613763:44479780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787095
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSamfunnsansvar er ansvaret hver enkelt person har overfor samfunnet. Deres handlinger samsvarer med samfunnet for å skape balanse mellom miljø, velferd i samfunnet og økonomisk vekst. Denne studien undersøker virkningen selskaps samfunnsansvar har på forbrukeratferd i Norge. Det blir rettet særlig fokus rundt Carrolls pyramide fordi dette er et flott og enkelt rammeverk som er til stor hjelp for bedrifter når det kommer til hvorfor og hvordan diverse sosiale krav skal utføres. Den flotte CSR pyramiden blir imidlertid ikke konstruert til toppen dersom noen nivåer med ansvar ikke blir verdsatt eller inkludert. På denne måten vil bedrifter være obs på alle nivåer i det de beveger seg oppover i pyramiden. Basert på funnene i denne studien med tidligere forskeres resultater rundt temaet, ble det klart at bedriftens samfunnsansvar har en positiv innvirkning på forbrukere i Norge. De underliggende funnene i denne studien indikerer at bedrifter med CSR integrert, vil øke sannsynligheten for lojale forbrukere. Dette er svært viktig i dagens næringsliv med flere informerte og godt bevisste forbrukere. Deres visshet fører til høyere krav for selskaper, og CSR er nøkkelen. Forbrukere er nå mer obs rundt kjøpene sine, og ønsker å knytte seg fremtidige kjøp med bedrifter som vedtar samfunnsansvarlige elementer for å hjelpe samfunnet. Denne undersøkelsen beskriver et gap rundt forskningen av bedrifters forbrukeratferd, og med troverdige bevis er med på å fylle tomrommene. Forbrukere nå til dags er mer utdannede og bevisste overfor Corporate Social Responsibility. Dette har ført til at bedrifter og organisasjoner er nødt til å inkludere seg mer i deres samfunnsansvar for å oppnå goodwill hos forbrukere. Carrolls pyramide er en modell å ta stilling til for alle som ønsker å sette ̈ressurser ̈ inn i CSR. Forbrukere blir mer og mer opptatte av samfunnsansvar, og kan dermed ha stor påvirkning på bedrifters suksess. Bedrifters samfunnsansvar er ikke lenger noe å vurdere, men en fremtidig investering som er nødvendig. Hindringer oppstår, som i enhver forskning. Det ble funnet at de tre av de fire teoriene som ble etablert av pyramiden, økonomisk ansvar, juridisk ansvar og etisk ansvar, hadde en betydelig positiv effekt på forbrukeratferd basert på 110 norske kunder, hovedsakelig fra fylkene Viken og Oslo. Det filantropiske ansvaret har imidlertid i denne undersøkelsen moderat påvirket kundenes atferd. Denne artikkelen utforsker tomrommet i CSR-forskning og i litteraturen om forbrukeratferd, med nok data til at CSR har en effekt på forbrukeraktivitet i Norge.
dc.description.abstractSocial responsibility is the responsibility each individual has towards society. Their actions are in line with society to create a balance between the environment, welfare in society and economic growth. This study examines the impact of corporate social responsibility on consumer behavior in Norway. Particular focus is placed on Carroll's pyramid because this is a great and simple framework that is of great help to companies when it comes to why and how various social requirements should be carried out. However, the beautiful CSR pyramid will not be constructed to the top if some levels of responsibility are not valued or included. In this way, companies will be aware of all the levels as they move up the pyramid. Based on the findings of this study with previous researchers' results on the topic, it became clear that corporate social responsibility has a positive impact on consumers in Norway. The underlying findings of this study indicate that companies with CSR integrated will increase the likelihood of loyal consumers. This is very important in today's business world with more informed and well-conscious consumers. Their awareness leads to higher demands on companies, and CSR is the key. Consumers are now more aware of their purchases and want to link future purchases with companies that adopt socially responsible elements to help society. This survey describes a gap around the research of companies' consumer behavior, and with credible evidence helps to fill the gaps. Consumers today are more educated and aware of Corporate Social Responsibility. This has led to companies and organizations having to include themselves more in their social responsibility in order to achieve goodwill among consumers. Carroll's pyramid is a model to consider for anyone who wants to put 'resources' into CSR. Consumers are becoming more and more preoccupied with social responsibility and can thus have a major impact on companies' success. Corporate social responsibility is no longer something to consider, but a future investment that is necessary. Obstacles arise, as in any research. It was found that the three of the four theories established by the pyramid, economic responsibility, legal responsibility and ethical responsibility, had a significant positive effect on consumer behavior based on 110 Norwegian customers, mainly from the counties of Viken and Oslo. In this study, however, philanthropic responsibility has moderately influenced customer behavior. This article explores the void in CSR research and in the literature on consumer behavior, with enough data for CSR to have an effect on consumer activity in Norway.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEffekter av selskapets samfunnsansvar overfor forbrukeratferd i Norge
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record