Show simple item record

dc.contributor.advisorMadsen, Dag Øivind
dc.contributor.authorKanagendran, Harishan
dc.date.accessioned2021-10-01T16:12:17Z
dc.date.available2021-10-01T16:12:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2613763:43986976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787094
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne Masteravhandlingen har jeg tatt for meg utfordringen med å undersøke og redegjøre for hvordan studenter opplever Autonomistøtte i gruppearbeid og hvordan dette påvirker motivasjon og velvære hos studentene. Dermed ble det naturlig at teorier og forskning innenfor motivasjon ble anvendt. Dette er samt et tema jeg følte å gå dypere inn i, da jeg selv er en masterstudent og derfor finner omfanget av dette tema både interessant og nyttig, både for meg og de som kommer etter. Det hoved-teoretiske grunnlaget for denne studien er Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, samt teorier innenfor amotivasjon og autonom-motivasjon. Selvbestemmelsesteorien tar for seg indre motivasjon og gjør rede for tre grunnleggende behov som må dekkes slik at indre motivasjon skal bli oppnådd hos individet; Behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet. Gjennom dette vil jeg ha et sterkt grunnlag for å kunne videre utføre en kvalitativ forskningsmetode til masteroppgaven, der en gjennomføring av dybdeintervjuer av en håndfull av studenter (informanter) ligger til rette for å videre kunne drøfte min problemstilling. Ved å benytte intervju som bruk av metode for innsamling av data vil det gi meg innsikt i informantenes erfaringer og meninger innenfor studentlivet.
dc.description.abstractIn this Masterthesis, I have taken on the challenge of investigating and explaining how students experience autonomy support in group work and how this affects the motivation and well-being of the students. thus, it became natural that theories and research in motivation were applied. This is also a topic that I felt to go deeper into, given that I am a Master`s student and therefore find the scope of the this topic both interesting and useful, both for me and those who come after. the main theoretical basis for this study is Deci and Ryan`s theory of Self-determination. The theory adresses inner motivation and explains the three basic needs that must be met in order for motivation to be generated within individuals; the need for autonomy, COmpetence and Relatedness.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleAutonomistøtte i Gruppearbeid
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record