Show simple item record

dc.contributor.advisorStenheim, Tonny
dc.contributor.authorIsmail, Rezan Abdul Rahman
dc.date.accessioned2021-09-27T16:13:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2613763:43548148
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783852
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Masteroppgaven omhandler den norske eliteseriens 16 fotballklubber, der klubbenes økonomiske situasjon i perioden 2009 til 2018 undersøkes. Formålet med masteroppgaven er å se de økonomiske og sportslige resultatene opp mot hverandre for å finne ut om klubbenes økonomiske ytelse forklarer variasjonen sportslige prestasjoner. Masteroppgaven følger et langsgående forskningsdesign, hvor kun kvantitative sekundærdata har blitt benyttet. Proff Forvalt regnskapsinformasjon inneholder regnskapstall for alle de 16 klubbene. Den teoretiske delen redegjør for sammenhengen mellom sportslige prestasjoner, lønnskostnader, antall besøkende og totalinntekter. I tillegg benyttes dokumentasjon som er relatert til fotballøkonomi for å sette masteroppgaven inn i en kontekst. For å svare på denne masteroppgavens forskningsspørsmål starter jeg med å samle inn data for den norske eliteseriens fotballklubber. I denne studien har jeg undersøkt 16 fotballklubber over en tiårsperiode fra 2009 til 2018, og gjennomført undersøkelsene med analyseprogrammet SPSS statistiske. I resultatene fra korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse ser jeg på sammenhengen mellom økonomiske resultater og sportslige prestasjoner. Resultatene fra korrelasjonsanalysen i sammenhengen mellom sportslige prestasjoner målt som ranking og lønnskostnader var negativ og signifikant, hvor av sammenhengen mellom sportslige prestasjoner målt som poeng og lønnskostnader var positiv og signifikant. Resultatene for sammenhengen mellom ranking og antall besøkende viste en negativ og signifikant, og sammenhengen mellom poeng og antall besøkende var positiv og signifikant. Ifølge resultatene fra korrelasjonsanalysen ser jeg sammenhengen mellom ranking og totalinntekt var negativ og signifikant, hvor av sammenhengen mellom poeng og totalinntekt var positiv og signifikant. Resultatene fra regresjonsanalysen viste en negativ og signifikant sammenheng mellom sportslige prestasjoner målt som ranking og antall besøkende, og sportslige prestasjoner målt som poeng viste en positiv sammenheng, og var også signifikant. Resultatene fra regresjonsanalysen i sammenheng mellom ranking og lønnskostnader var negativ og ikke signifikant, hvorav sammenhengen mellom poeng og lønnskostnader var positiv og signifikant. Resultatene for sammenhengen mellom sportslige prestasjoner og totalinntekter målt både som ranking og poeng viste seg å ikke være signifikant. Derfor gjennomført jeg tre sentrale regresjonsforutsetninger, hvor to av kravene er oppfylt.
dc.description.abstractSummary The master's thesis deals with the Norwegian elite series '16 football clubs, where the clubs' financial situation in the period 2009 to 2018 is examined. The purpose of the master's thesis is to look at the financial and sporting results against each other to find out if the clubs' financial performance explains the variation in sporting performance. The master's thesis follows a longitudinal research design, where only quantitative secondary data have been used. Proff Managed accounting information contains accounting figures for all 16 clubs. The theoretical part explains the connection between sporting performance, salary costs, number of visitors and total income. In addition, documentation related to football finances is used to place the master's thesis in a context. To answer this research thesis 'research question, I start by collecting data for the Norwegian elite series' football clubs. In this study, I have surveyed 16 football clubs over a ten-year period from 2009 to 2018 and conducted the surveys with the analysis program SPSS statistical. In the results from correlation analysis and regression analysis, I look at the relationship between financial results and sporting performance. The results from the correlation analysis in the relationship between sporting performance measured as ranking and wage costs were negative and significant, of which the relationship between sporting performance measured as points and wage costs was positive and significant. The results for the relationship between ranking and number of visitors showed a negative and significant, and the relationship between points and number of visitors was positive and significant. According to the results from the correlation analysis, I see the relationship between ranking and total income was negative and significant, of which the relationship between points and total income was positive and significant. The results from the regression analysis showed a negative and significant correlation between sporting performance measured as ranking and number of visitors, and sporting performance measured as points showed a positive correlation and was also significant. The results from the regression analysis in the relationship between ranking and wage costs were negative and not significant, of which the relationship between points and wage costs was positive and significant. The results for the relationship between sporting performance and total income measured both as ranking and points turned out not to be significant. Therefore, I carried out three key regression assumptions, where two of the requirements are met.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleSportslige prestasjoner og økonomisk ytelse: en analyse av norsk eliteseriefotball 2009-2018 Hva er sammenhengen mellom sportslige prestasjoner og økonomisk ytelse?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record