Show simple item record

dc.contributor.advisorBusch, Peter Andre
dc.contributor.authorSkaug, Henrik Aage
dc.date.accessioned2021-09-27T16:12:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2613763:43367638
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783823
dc.description.abstractI den stadige teknologiske utviklingen er det viktig at politiet holder følge. Ikke bare for å fange opp nye metoder hos kriminelle, men også for å utnytte ressursene man har til rådighet. Datainnhenting utgjør en stor del av politiarbeidet, og jeg ønsket derfor se på hvordan man kan effektivisere dette gjennom informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Masteravhandlingen er en kvalitativ studie bestående av en casestudie med seks intervjuer og tre dagsobservasjoner. Formålet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan kan politiets datainnhenting effektiviseres gjennom ÏKT? For å besvare problemstillingen gjennomførte jeg en todelt datainnsamling. Den første delen bestod av tre intervjuer og tre dagsobservasjoner av informanter ved ulike avdelinger i Oslo politidistrikt. Den andre delen bestod av tre intervjuer av et ekspertutvalg fra ulike deler av politiet. Formålet med denne todelingen var å kartlegge behov, muligheter og utfordringer knyttet til problemstillingen. Studiens problemstilling ble spesifisert i tre underproblemstillinger hvor jeg skiller mellom automatisering og kunstig intelligens. Dette blir nærmere forklart i det innledende kapittelet. Avhandlingens hovedfunn er at det er behov for effektivisering av datainnhentingen i politiet, og at automatisering foreløpig fremstår som mer egnet enn kunstig intelligens. Funnene indikerer at det er store forskjeller i behovene til avdelingene i politiet, og at enkelte steder har et større behov for effektivisering enn andre. Det er enighet blant informantene og ekspertene at det stort sett bare er fordeler med å benytte automatisering for å effektivisere datainnhentingen, og det kan virke som at det er godkjenningsprosesser som er årsaken til at det ikke brukes i større omfang i dag. Det er knyttet større skepsis til å bruke kunstig intelligens i politiet, både på grunn av personvern og dens evne til å utføre arbeidet med like god kvalitet som de ansatte. Studien indikerer også at det er behov for å formalisere innhentingsprosessene i politiet slik at man får utnyttet den individuelle innhentingskompetansen som i dag forblir på individuelt nivå.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEffektivisering av politiets datainnhenting
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record