Show simple item record

dc.contributor.advisorTorgersen, Glenn-Egil
dc.contributor.authorVigebo, Maren Egset
dc.date.accessioned2021-08-25T16:12:39Z
dc.date.available2021-08-25T16:12:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2498278:43024888
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771262
dc.descriptionDenne oppgaven blir tilgjengelig 2025-05-19
dc.description.abstractOslofjord Convention Center er et kommersielt konferansesenter etablert i 2011, virksomheten har som målsetning å bli Europas største konferansedestinasjon og fornøyde kunder er en nøkkelfaktor for å nå målet. Gjennom mellommenneskelige relasjoner sørger virksomhetens medarbeidere for tilfredse kunder, medarbeidere i Oslofjord Convention Center er dermed virksomhetens viktigste ressurs. En ny bemanningsmodell er iverksatt og arbeidet med å rekruttere hundrevis av ansatte for å sikre kompetanse, kontinuitet og kapasitet for fremtiden er nå i gang. Hvorvidt en kandidat passer inn i Oslofjord skal vurderes. Ved vurdering av menneskelige egenskaper er organisasjonspsykologien vesentlig da sider ved menneskers personlighet kan gi predikasjon for atferd (Brochs-Haukedal, 2013, s. 259). Produktivitet og tilpasning mellom individ og arbeidsoppgave, samt arbeid med utvelgelse som skaper en optimal tilpasning mellom mennesker og arbeidsoppgaver er sentralt (Brochs-Haukedal, 2013, s. 16). Imidlertid er både de vitenskapelige mulighetene med hensyn til pålitelighet ved slike prediksjoner diskutert. Begrepet «Personlig egnethet» er mye brukt i rekruttering (Rogstad & Sterri, 2016, s. 25) og svært sentralt for helhetsvurdering av kandidater i Oslofjord Convention Center. Kunnskapen vi har om arbeidsgivers suksess i å bedømme kandidater med utgangspunkt i personlig egnethet er dog begrenset (Rogstad & Sterri, 2018, s. 43). Barrick og Mount (1991, s. 23) hevder at femfaktormodellen representer et meningsfullt rammeverk over individuelle forskjeller i personlighet, og at denne med fordel kan benyttes ved vurdering av kandidater i rekrutteringsprosessen. Med utgangspunkt i femfaktormodellen, beskrevet av Dan P. McAdams (2008) og beskrivelser av personlighetstrekk som predikatorer for arbeidsatferd, undersøkes rekrutteringsprosessen i Oslofjord Convention Center. Følgende problemstilling er lagt til grunn for undersøkelsen «Hvilke personlighetstrekk er vektlagt ved rekrutering av arragementressurser i Oslofjord Convention Center, og hvordan evalueres kandidaters personlige egnethet?». For å kunne besvare problemstillingen er kvalitative forskningsintervju med innslag av kvantitativt referansepunkt, samt deltagende observasjon benyttet som metode. En pragmatisk tilnærming, hvor jeg som forsker har beveget meg mellom teori og empiri, er tatt i bruk (Busch, 2018, s. 51). Undersøkelsen viser at evaluering av personlige egenskaper er utfordrende på en rekke områder. Dette spesielt da personlig egnethet er et erfaringsnært og skjønnsmessig begrep. Videre representere undersøkelsen følgende funn: * Det er ulik vektleggelse av hvilke personlige egenskaper som oppfattes som viktige og fordelaktige for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til arrangementer i OCC. * Egenskaper knyttet til personlighetstrekkene samvittighetsfullhet og medmenneskelighet anses som mest relevant. Respondentene vektlegger likevel egenskaper knyttet til personlighetstrekkene ekstroversjon, åpenhet for erfaring og nevrotisisme ulikt. * Sentrale begrep som har med personlige egenskaper å gjøre forstås ulikt av medarbeidere knyttet til rekrutteringsprosessen * Felleskapsdreven – og prestasjonsdreven motivasjon er fordelaktig for arrangementressurser i OCC. Undersøkelsens funn kan få praktisk verdi for rekrutteringsarbeidet i Oslofjord Convention Center. Begrepsavklaring, identifisering av personlige egenskaper som predikerer arbeidsatferd, samt informasjon om forhold mellom personlighet og motivasjon vil være nyttig innsikt for utvikling av virksomhetens rekrutteringsprosess. Funnene kan også være nyttig for andre som jobber med rekruttering.
dc.description.abstractOslofjord Convention Center is a commercial conference center established in 2011, the company aims to become Europe's largest conference destination and satisfied customers are a key factor in achieving this goal. A vital part of ensuring this satisfaction is through the interpersonal relationships between the employees and customers. Employees are thereby essential and an important resource in OCC. Through interpersonal relationships, the company's employees ensure satisfied customers, employees in the Oslofjord Convention Center are thus the company's most important resource. A new staffing model has been implemented and the work of recruiting hundreds of employees to ensure competence, continuity and capacity for the future has started. Whether a candidate "fits” to the work in Oslofjord must be assessed (Rogstad & Sterri, 2016, p.18). When assessing human characteristics, organizational psychology is essential as aspects of human personality can provide a prediction for behavior (Brochs-Haukedal, 2013, p. 259). Productivity and adaptation between individual and work task, as well as work with selection that creates an optimal adaptation between people and work tasks is central (Brochs-Haukedal, 2013, p. 16). However, both the scientific possibilities with regard to the reliability of such predictions, and the ethical aspects of them, are discussed. Personality is very central to the overall assessment of candidates in the Oslofjord Convention Center. But the knowledge we have about the employer's success in judging candidates based on personal suitability are limited (Rogstad & Sterri, 2018, p. 43). Barrick and Mount (1991, p. 23) claim that the five-factor model represents a meaningful framework of individual differences in personality, and that trait theory can be used to advantage when assessing candidates in the recruitment process. Based on the five-factor model, described by Dan P. McAdams (2008) and descriptions of personality traits as predictors of work behavior, the recruitment process in the Oslofjord Convention Center is examined in this study. The following question is the basis for the survey "What personality traits are emphasized when recruiting resources in the Oslofjord Convention Center, and how are candidates' personal suitability evaluated?". In order to be able to answer the problem, qualitative research interviews with elements of a quantitative reference point, as well as participatory observation are used as methods. Evaluating personal qualities is challenging in a number of areas. This is especially so since personal suitability is an experiential and discretionary concept and the survey represents the following findings; * There is a different emphasis on which personal qualities are perceived as important and beneficial for preforming work tasks related to events in OCC. * Traits related to the personality traits conscientiousness and agreeableness are considered most relevant. The respondents nevertheless emphasize characteristics related to the personality traits extroversjon, openness to experience and neurotisism differently. * Key concepts that have to do with personal characteristics are understood differently by employees related to the recruitment process. * Community-driven and performance-driven motivation is beneficial for event resource in OCC. The findings will have practical value for the recruitment work in the Oslofjord Convention Center. Clarification of concepts, identification of personal characteristics that predict work behavior, as well as information about the relationship between personality and motivation will be useful insights for development of the company's recruitment process.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleVurdering av personlige egenskaper ved rekruttering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record