Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBentsen, Kristin
dc.contributor.authorRafaelsen, Line Theodor
dc.contributor.authorSandvik, Roy
dc.date.accessioned2021-08-25T16:12:21Z
dc.date.available2021-08-25T16:12:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2498293:44885143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771250
dc.description.abstractDet stilles stadig strengere krav og forventninger til god og effektiv helsehjelp i det norske samfunn. Dette fordrer en vedvarende utvikling i sykehustjenester, og hvordan dette organiseres og driftes. Det arbeides med innovasjon i dedikerte forsknings – og utviklingsavdelinger, men det forventes i tillegg innovativ aktivitet på alle nivåer og i samtlige av sykehusets enheter. Hvordan denne forventningen om innovasjon kommer til uttrykk blant ansatte og ledere på det operative nivå i ulike avdelinger og seksjoner i sykehuset er utgangspunktet for oppgaven. Masterstudien tar for seg innovasjonsklima og mellomledelse på seksjonsnivå i sykehuset. Seksjonene i vår undersøkelse kan beskrives som det operative nivået, der den direkte pasientkontakt finner sted. Våre undersøkelser er foretatt i 3 ulike avdelinger i en klinikk ved et sykehus. Hver av de 3 avdelingene har vært representert med både poliklinikk og døgnpost. Vi har anvendt mixed methods med bruk av kvantitativ og kvalitativ metode for å belyse oppgavens problemstilling. I den kvantitative delen av undersøkelsen brukte vi spørreskjema Team Climate Inventory (TCI-short) for å hente informasjon fra ansatte i de 6 ulike seksjonene. Våre kvalitative undersøkelser ble gjennomført med semistrukturerte intervju av 6 mellomledere fra de samme seksjonene. Lederne har svart på spørsmål om seksjonens innovasjonsklima, men har også belyst sitt innovasjonsfokus og sitt handlingsrom. Vårt teoretiske perspektiv på ledelse har vært ambideksterielt (tvehendig) lederskap, som handler om å håndtere to ulike og til dels motstridende aktiviteter samtidig. Undersøkelsen vår viser at døgnenheter i sykehuset har et sterkere klima for innovasjon enn poliklinikker. Lederne opplever at balansegangen mellom innovasjon og ordinær drift er utfordrende. Sykehusets innovasjonsstrategi var ukjent på nederste ledernivå. Nøkkelord: ambideksteritet, mellomledelse, innovasjon, innovasjonsklima, TCI-short
dc.description.abstractThere are increasingly stringent requirements and expectations for good and effective health care in the Norwegian society. This requires a sustained development in hospital services, and how this is organised and operated. Innovation is being worked on in dedicated research and development departments, but innovative activity is also expected in all parts of the hospital's units and levels. How this expectation of innovation is expressed among employees and managers at the operational level in different departments and sections of the hospital is the starting point for this paper. This paper deals with innovation climate and middle management at sectional level in the hospital. The sections of our survey can be described as the operational level, where the direct patient contact takes place. Our investigations are carried out in 3 different departments in a clinic at a hospital. Each of the 3 departments has been represented by both outpatient clinics and 24-hour posts. We have used mixed methods with the use of quantitative and qualitative methods to shed light on the problem of the thesis. In the quantitative part of the survey, we used the Team Climate Inventory (TCI-short) questionnaire to retrieve information from employees in the 6 different sections. Our qualitative surveys were conducted with semi-structured interviews of 6 middle managers from the same sections. The leaders have answered questions about the section's innovation climate. They have also shed light on their innovation focus and room for manoeuvre. Our theoretical perspective on leadership has been ambidextrous leadership, which is about managing two different and sometimes contradictory activities at the same time. Our study shows that round-the-clock units in the hospital have a stronger climate for innovation than outpatient clinics. The managers find that the balancing act between innovation and ordinary operations is challenging. The hospital's innovation strategy was unknown at the lower management level. Keywords: ambidexterity, middle management, innovation, innovation climate, TCI-short
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHvilket klima har vi for innovasjon på seksjonsnivå i sykehus?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel