Show simple item record

dc.contributor.authorFuruset, Gunnbjørg
dc.date.accessioned2015-02-13T11:10:22Z
dc.date.available2015-02-13T11:10:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276257
dc.description.abstractBakgrunn: Satsning på at alle skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, fører til at et økende antall eldre personer skal mestre sin hverdag med bistand fra hjemmetjenesten. Skrøpelige eldre personer som er avhengig av daglig bistand, er sårbare for de endringer som bruk av store hjelpemidler som pleieseng, rullestol og personløfter fører til. Hensikt: Å bidra til økt kunnskap om hvordan sykepleiere og helsefagarbeidere i hjemmetjenesten vurderer og erfarer bruk av store hjelpemidler hos hjemmeboende, eldre personer. Teoretisk forankring: Referanserammen tar utgangspunkt i resultater fra tidligere forskning som viser at bruk av hjelpemidler er viktig for å kunne utføre verdige helsetjenester i hjemmet. Hjelpemidler kan fremme autonomi og selvstendighet, samtidig som det kan føre til tap av autonomi og økt avhengighet til hjelpeapparatet. Tilrettelegging med hjelpemidler er komplekst og fordrer samarbeid mellom personen, formidler og omgivelser. Metode: Studien har et kvalitativt, deskriptivt og fortolkende design. Datainnsamlingen ble gjennomført gjennom fem fokusgruppeintervju med til sammen 23 informanter. Lydopptak av intervjuene ble transkribert i sin helhet og analysert i tråd med innholdsanalyse utarbeidet av Graneheim og Lundman (2004). Metoden for analyse av datamaterialet er inspirert av Paul Ricoeurs (1992) teksttolkningsteori. Resultat: Helsearbeiderne erfarer at sengen har en sterk betydning for mange eldre personer, noe som fører til vegring hos den eldre for den endring det er å bytte ut egen seng med pleieseng. Dette beskriver helsearbeiderne som en dikotomi mellom hjemmet som hjem og arbeidsplass. Videre vurderer helsearbeiderne at bruk av store hjelpemidler som pleieseng, rullestol og personløfter ofte hemmer eldre personers helse mer enn å fremme helse og funksjon. Samtidig er tilgjengelighet til store hjelpemidler en nødvendighet for helsearbeiderne for utøvelse av helsehjelpen. Helsearbeiderne vurderer at den eldre personens delaktighet i prosessen med å få store hjelpemidler inn i hjemmet er variabel. Helsearbeiderne erfarer at fokus er endret etter innføring av Samhandlingsreformen. Raskere utskriving fra sykehus fører til press på tjenesten. Konklusjon: Helsearbeidere erfarer at det er vanskelig å kombinere kravene om rask utskriving fra sykehus og økt fokus på tilrettelagt arbeidsplass med å kunne gi en verdig helsehjelp til eldre personer i hjemmet. Resultatet er at mange skrøpelige eldre kommer hjem fra sykehus til pleieseng og andre hjelpemidler plassert i hjemmet uten at de selv har vært delaktige i denne prosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjecthjemmetjenestenb_NO
dc.subjectgeriatrinb_NO
dc.subjecthjelpemidlernb_NO
dc.subjectsamhandlingsreformennb_NO
dc.titleStore hjelpemidler i hjemmet – et paradigmeskifte? En kvalitativ studie av hvordan helsearbeidere opplever endring i deres kliniske hverdag etter Samhandlingsreformennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record