Show simple item record

dc.contributor.authorØdegård, Anette
dc.date.accessioned2020-08-24T09:26:01Z
dc.date.available2020-08-24T09:26:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673560
dc.description.abstractStudien gjennomføres som en del av masterstudiet i klinisk helsearbeid, psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst – Norge. I denne studien ønsker jeg å undersøke nærmere hvordan akupunkturbehandling kan være til hjelp og nytte for mennesker med depressive lidelser. Depresjon er en av de ledende årsaker til «burden of disease» i verden, mer enn 300 millioner mennesker over hele verden lider av depresjon. Depresjon er en stor årsak til den samlede globale sykdomsbyrden. Færre enn halvparten av de som er rammet i verden mottar behandling. Utfordringer i møte med behandling påvirkes av mangel på ressurser, mangel på et helhetlig tilbud samt sosial stigma forbundet med psykiske lidelser. Det krever derfor mer kunnskap og forståelse. Utgangspunktet for mitt valg av tema bygger på min forforståelse som praktiserende terapeut innenfor kinesisk medisin. Min forståelse er at flere alternative behandlingsmetoder kan være til hjelpe og nytte for mennesker som strever med depressive symptomer. Jeg ønsker derfor å lære mer om hvordan mennesker med depressive lidelser opplever at akupunkturbehandling kan være til hjelp og nytte. Hensikt: Studiens hensikt er å få bedre innsikt i hvordan mennesker med depressive symptomer opplever at akupunkturbehandling kan være til hjelp og nytte. Teoretisk referanseramme: Studiens teoretiske referanseramme bygger på depresjon, kinesisk medisin, akupunktur, anerkjennelse, recovery, salutogenese og kroppsfenomenologi. Design og metode: Studien har et kvalitativt, beskrivende og eksplorerende design basert på en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Åpne, dybdeintervjuer, her narrativer, ble valgt for innsamling av data. En narrativ analyse basert på Polkinghorne (1995) og Kvale & Brinkmann (2017) ble brukt til å analysere dataene. Funn: Studiens funn peker på at anerkjennelse av informantenes opplevelser og livserfaringer kan være en viktig faktor for en bedringsprosess. Informantene vektlegger betydningen av å bli sett i sin helhet, både kroppslig og psykisk. Dette innebærer en omlegging fra den medisinske modellen sin dikotomi, hvor det er et skille mellom kropp og psyke, til en mer helhetlig og holistisk forståelse av ulike lidelser. Informantene påpeker at den vestlig medisinske modellen fortsatt har en oppfatning om at kroppen og sinnet er delt. Kroppens fenomenologi er et funn da begge informantene uttrykker at de er syke i kroppen sin. De kroppslige uttrykkene er vanskelig å sette ord på, men funn viser at depresjonen og de kroppslige uttrykkene er uttrykk for innestengte følelser. Akupunktøren er til hjelp og nytte gjennom å anerkjenne følelsene. Det oppleves som at nålene fremprovoserer følelsene hvorpå akupunktøren anerkjenner deres opplevelser. Basert på funnene i denne studien ser det ut til at bedringen skjer i en anerkjennelseskontekst som gjør det mulig for informantene å utforske egne livserfaringer. Studien indikerer at opplevelse av en større mening i livet samt sosiale ressurser og anerkjennelse setter stresset og lidelsene i en opplevelse av sammenheng. Dette nærer en bedringsprosess. Funn peker på at begge informantene lettere kunne komme seg når de ble møtt i sine totale livssituasjon. Akupunktøren er en ressurs som hjelper de med å bearbeide ulike fysiske og emosjonelle utfordringer. I lys av problemstillingen har begge informantene opplevd akupunktur som en nyttig behandling. Funn fra analysen resulterer i tre kategorier. Anerkjennelse i et recoveryperspektiv, meningen med livet og kroppens fenomenologi. Resultat: Anerkjennelse av egne livserfaringer kan virke som en av de viktigste faktorene i en bedringsprosess. Personer med depressive lidelser vil ha nytte av å få kontakt med sine følelser gjennom en anerkjennelse. Vi er i recovery hele tiden og slik studien fremtrer, så vil en bedringsprosess handle om hvordan vi mestrer livene våre. Akupunktur blir en resurs i et recoveryperspektiv. En sosial støtte som anerkjenner følelser gjennom et terapeutisk forhold. I tillegg stimulerer akupunktøren de fysiske organene gjennom energien kalt qi. Denne energien kan hjelpe mennesker til å uttrykke følelser og derav oppleve en bedringsprosess. På den måten vil akupunkturbehandling være til hjelp og nytte. Dette fordi hvert menneske får økt kunnskap om sine livserfaringer, sine emosjoner samt hvordan kroppslige erfaringer kan etablere seg og føre til stagnasjon, både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at helsepersonell anerkjenner menneskers ulike livserfaringer i møte med depressive lidelser, slik at flere mennesker kan få hjelp til sin bedringsprosess. Funnene støtter akupunktur som et egnet behandlingsalternativ for depressive lidelser. Likevel er det behov for flere studier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectdepresjonen_US
dc.subjectskamen_US
dc.subjectakupunkturen_US
dc.titleSorg, sinne, skam og fortvilelse; en anerkjennelse av depressiv lidelse. Fortellinger om hvordan akupunkturbehandling har vært til hjelp og nytte i møte med depressive lidelser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber89.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record