Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBraut, Mari
dc.date.accessioned2019-11-20T13:51:37Z
dc.date.available2019-11-20T13:51:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629554
dc.description.abstractBakgrunn: Å utvikle og utføre gode velferdstjenester er et viktig oppdrag for samfunnet. Det er en helsefremmende oppgave å identifisere på hvilken måte dette kan skje. For å opprettholde velferdsbehovene trenger vi å ta i bruk nye løsninger og praksiser for samarbeid mellom tjenesteytere og de som trenger støtte og hjelp. Hensikt: Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om offentlige tjenesteyternes beskrivelser og forståelser av samarbeid med brukerne. Studien utforsker hvordan tjenesteyterne på den offentlige arena opplever sin posisjon og rolle, hvordan de beskriver samarbeid med dem det gjelder og hva de tenker om å bruke ressursene på nye måter i møte med brukerne. I denne studien er brukerne lavinntekstfamilier som trenger boligsosial støtte og som gjerne står i komplekse situasjoner. Teori: Studiens teoretiske ramme tar utgangspunkt i styrings- og samarbeidsteorier og hvilke vilkår disse teoriene skaper for samarbeid mellom tjenesteytere og brukere. Verdisyn i samarbeid vektlegges som en viktig faktor i møte mellom tjenesteyter og bruker. Metode: Studien har en kvalitativ metodetilnærming knyttet opp til et hermeneutisk vitenskapssyn. Datainnsamlingen har foregått ved kvalitative intervjuer som jeg har analysert ved tematisk, induktiv innholdsanalyse. Funn: Funnene i studien tyder på at offentlige tjenesteytere opplever at de står i spennet mellom arbeidsgivers rammer og brukernes ønsker og behov, mellom knappe ressurser og yrkesnormer. Det kan synes som at ulike styringsteorier og samarbeidsvilkår fortsatt eksisterer side om side og påvirker hvordan tjenesteyterne beskriver og forstår samarbeid med brukerne. Studien viser at tjenesteyterne er nysgjerrige på om nye former for samarbeid kan bedre både utformingen og gjennomføringen av velferdstjenester og de ønsker å søke nye muligheter og forståelser gjennom samskaping og samproduksjon med dem det gjelder. Funnene viser at utfordringen er å synliggjøre hvordan handlingsrommet rigges og hvordan ressursene omfordeles for at et bedre samarbeid mellom tjenesteyter og bruker skal kunne skje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectlavinntektsfamiliernb_NO
dc.subjectoffentlig tjenesteyterenb_NO
dc.titleOffentlige tjenesteyteres beskrivelser og forståelser av samarbeid med lavinntektsfamilier om deres boforhold - en kvalitativ studie.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel