Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMartinez, Viviana Paola Ibarra
dc.date.accessioned2019-06-03T08:15:00Z
dc.date.available2019-06-03T08:15:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599627
dc.description.abstractSammendrag: Temaet for denne masteroppgaven er fornyelsen av læreplanverket i skolen og det kulturelle mangfoldet. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er ferdigstilt og skal erstatte Generell del som ble skrevet i 1993. Denne er ferdigstilt for å påvirke fornyelsen av de fleste læreplanene for fag som pågår i disse dager. Hele det nye læreplanverket skal iverksettes i 2020. De ulike delene av læreplanverket er forskrift til opplæringsloven, og er forpliktende for skolens praksis. Formålet med masteravhandlingen er å belyse og øke bevisstheten rundt forståelser av det kulturelle mangfoldet i sentrale dokumenter som danner del av fornyelsesprosessen av læreplanverket og i den ferdigstilte Overordnede delen av læreplanen – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Jeg utfører en tekstnær kritisk diskursanalyse der jeg analyserer diskurser som artikulerer forståelser av det kulturelle mangfoldet for å kunne uttale meg om mulige praksiser i fremtidens skole. Norge er kulturelt komplekst og består av majoritetsbefolkningen, urbefolkningen samene, de nasjonale minoritetene kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere og en økende innvandring fra ulike land. Det er ulike teoretiske innfallsvinkler for hvordan samfunn og skole kan møte det kulturelle mangfoldet, og den kritiske diskursanalysen suppleres med ulike teoretiske tilnærminger. Jeg har valgt ut monokulturalisme i samspill med et oss/de andre perspektiv, liberal multikulturalisme og til slutt kritisk multikulturalisme hvor jeg utdyper omkring medborgerskapskompetanse og interkulturell kompetanse. Gjennom den kritiske diskursanalysen av det empiriske materiale identifiserer jeg tre diskurser innunder diskursordenen Kulturelt mangfold i skolen. På bakgrunn av analysen kaller jeg dem samfunnsutviklingsdiskursen, diskursen for et inkluderende fellesskap og diskursen for demokratisk medborgerskapskompetanse. Jeg drøfter artikuleringer av det kulturelle mangfoldet kritisk, både innad den enkelte diskurs og forholdet mellom diskursene. Jeg drøfter om diskursenes forståelser av det kulturelle mangfoldet er til fordel eller ulempe for samtidens og fremtidens kulturelt mangfoldige virkelighet i skolen i lys av teorien. Det viser seg at samfunnsutviklingsdiskursen og diskursen om et inkluderende fellesskap vinner terreng i Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectLæreplanverketnb_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldnb_NO
dc.titleKulturelt mangfold og fremtidens skole: En kritisk diskursanalysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel