Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Ole Martin
dc.date.accessioned2017-10-13T09:38:40Z
dc.date.available2017-10-13T09:38:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460018
dc.description.abstractFokuset på effektivisering, digitalisering og teknologi i tråd med den kontinuerlige endringen som skjer i industrien og næringslivet i dag, gjør åpen innovasjon til et dagsaktuelt tema for selskaper. Norsk og internasjonalt næringsliv er inne i en forvandling preget av økt grad av digitalisering, der norsk næringsliv introduserer «Norge 6.0» og «Industri 4.0» som er tiltak for å møte disse utfordringene. I tillegg til å fokusere på de digitale utfordringene blir samarbeid trukket frem som løsningen for å skape konkurransedyktighet og muligheter i den nye digitaliserte verdenen. Åpen innovasjon åpner opp for samarbeid der selskaper får muligheten til å hente inn kunnskap og informasjon de selv ikke besitter fra eksterne samarbeidspartnere, samtidig som det gir en mulighet til å dele kunnskap og informasjon en selv besitter med andre. Litteraturen og forskningen på åpen innovasjon er foreløpig veldig fersk, og foretar seg i korte trekk hvordan en skal bedrive åpne innovasjonsaktiviteter i praksis. Det forskningen ikke omfatter i så stor grad er hvilke faktorer som må ligge til rette for at et selskap skal lykkes med åpen innovasjon. Dette er utgangspunktet for denne studien, som ønsker å utforske hvordan ulike selskaper oppfatter og praktiserer bruken av åpen innovasjon. Studien har som hensikt videre å avdekke hvilke faktorer og eventuelle endringstiltak som må være tilstede for at selskaper skal lykkes med åpen innovasjon. På bakgrunn av studiens fokus på ledelse av organisatoriske endringer, strategi og forretningsmodeller er studiens forskningsspørsmål formulert slik: 1. Hvilke suksessfaktorer skal til for å lykkes med åpen innovasjon? 2a. Hvilke endringstiltak må gjennomføres/skal til for å ta i bruk/fremme åpen innovasjon i et selskap? 2b. Hvordan endrer selskaper forretningsmodellene sine relatert til implementering og bruken av åpen innovasjon? Avhandlingens teoretiske gjennomgang fokuserer eksisterende på teori og forskning innenfor de utvalgte temaene for studien. Studien baserer seg videre på en kvalitativ metodetilnærming og et komparativt metodedesign, med formålet om å forstå ulike selskapers oppfattelser og bruk av åpen innovasjon, samt hvilke faktorer som skal til for å lykkes med tilnærmingen. Et strategisk utvalg av informanter ble gjennomført med fokus på å finne selskaper som benytter åpen innovasjon i sin innovasjon og utvikling av selskapet. Totalt ble 14 informanter fra selskapene Schibsted, Statoil, Telenor og Yara dybdeintervjuet, hvor det innhentede datamaterialet videre ble analysert og benyttet til å besvare avhandlingens tre forskningsspørsmål. Funnene i analysen ble videre drøftet opp mot foreliggende teori på området. I studien blir det konkludert med at endringer av selskapets strategier og forretningsmodeller, samt en gjennomføring av organisatoriske endringstiltak er faktorer som kan påvirke det å lykkes med åpen innovasjon. Viktigheten av det å åpne opp sine strategier og forretningsmodeller, samtidig som det er et samsvar og en forent forståelse over samarbeidets mål og hva de ulike aktørene ønsker å få i utbytte av samarbeidet. Funnene i studien er forenelige med teorien som tilsier at endringer i et selskaps strategier vil føre til endringer i selskapets forretningsmodell. Av endringstiltakene som blir trukket frem, er en forankring høyt oppe i selskapet av en felles strategi og forståelse av hvordan en skal praktisere åpen innovasjon. Dette tiltaket er med på å fremme suksessen med åpen innovasjon både internt og eksternt i selskapet. En faktor som har vært med å prege studien, og som samtidig er et interessant funn er at selskapene som har deltatt i studien fortsatt er i en tidlig fase når det gjelder å ta i bruk åpen innovasjon i sin utvikling av selskapet. Interessant er det også å se at selv om selskapene operer i ulike bransjer så er likheten i oppfattelsen og bruken av åpen innovasjon tilnærmet lik. Dette gjelder også aktørenes oppfatning av hvilke faktorer som må være tilstede for å lykkes med åpen innovasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudieindøknb_NO
dc.titleFaktorer for å lykkes med åpen innovasjon: - Suksessfaktorer og organisatoriske endringstiltak tilknyttet strategi og forretningsmodeller som må være tilstede for å lykkes med åpen innovasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderThe Authornb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record