Show simple item record

dc.contributor.advisorOpsahl, André
dc.contributor.authorSkjervheim, Elizabeth
dc.contributor.authorUgreninov, Stine
dc.contributor.authorHassan, Darya A.
dc.contributor.authorSkjoldhorne, Susann
dc.date.accessioned2017-07-06T10:52:53Z
dc.date.available2017-07-06T10:52:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448051
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å se i hvilken grad det er hensiktsmessig å implementere styringsmodellen Beyond Budgeting (BB) i bedriften HS News Systems. De har sitt hovedkontor i Kongsberg, og deres hovednæring er logistikksystemer for pressegrossistindustrien. Vi ser også på eventuelle tiltak som kan være aktuelle hvis implementeringen er hensiktsmessig. I flere år har tradisjonell styring stått i fokus og denne styringsmodellen er både elsket og kritisert. En stor del av tradisjonell styring handler om høy detaljgrad, kontroll og oppfølging med fokus på budsjettene. Med utgangspunkt i kritikken mot budsjettene ble en friere modell med mindre sentralisering og lavere kontroll presentert; Beyond Budgeting. En ser ofte at nystartede virksomheter følger BB til en viss grad, men etter hvert som de vokser følerofte ledelsen på behovet for økt kontroll og går bort fra denne styringsmodellen. Oppgaven starter med en begrunnelse av hvorfor og hvordan vi har kommet frem til problemstillingen. Videre viser vi frem den todelte problemstillingen: "Er det hensiktsmessig å implementere Beyond Budgeting i HS News?" og "Hvilke tiltak vil være aktuelle for å komme i gang med en implementering?". Etter presentasjonen av problemstillingen kommer en bedriftspresentasjon av HS News. Videre presenterer vi de ulike teoriene vi har brukt for å bygge opp denne oppgaven. Det starter med teorien om SWOT-analyse som blir brukt for å analysere bedriftens nå-situasjon. Deretter blir teorien om tradisjonell styring presentert hvor vi beskriver fordeler og ulemper ved en slik styringsmodell. Til slutt kommer teorien om Beyond Budgeting med hvilke fordeler og ulemper denne modellen kan medføre. I metodedelen ser vi på hvordan oppgaven er bygget opp og hvordan informasjonen har blitt samlet inn. Det blir også forklart hvordan intervjuene ble bygget opp og hvem som ble intervjuet. Samtidig sier denne delen noe om validiteten og reliabiliteten på oppgaven. Vi avslutter med å forklare svakheter som er knyttet til oppgaven vår. Videre presenteres analysedelen. I første omgang danner vi et bilde av situasjonen bedriften er i nå. SWOT-analysen viser deres styrker og svakheter, samtidig som den viser muligheter og trusler. Selskapet har flere interne styrker, blant annet er de fleksible og kundeorienterte. Deres fokus på kundeverdi gjennomsyrer hele bedriften. Noen av deres svakheter er mangelen på en klar strategi og fastlagte rutiner. Eksternt har selskapet muligheter for å gå inn i nye markeder med eksisterende eller nye produkter. Den største trusselen er digitalisering av mediebransjen. I siste del av analysen vurderer vi bedriften opp mot de 12 prinsippene i Beyond Budgeting. Gjennom analysen finner vi ut at de delvis følger prinsippene ubevisst, men det er et forbedringspotensialet for flere av dem. I delkonklusjonen viser vi i hvilken grad de ulike prinsippene blir fulgt, og hvilke vi ser på som viktige og mindre relevante for selskapet. Til slutt kommer konklusjonen, her beskriver vi hva vi har gått igjennom og hva slags resultater vi har kommet frem til. På nåværende tidspunkt er HS News inne i et marked med generell nedgang, derfor er det spesielt viktig at de er dynamiske når de satser på nye markedsområder. Etter drøftingen av problemstilling to har vi kommet frem til at de bør fokusere på en klar fremtidsstrategi og sette seg langsiktig mål, og innføre systemer for rutiner og dokumentasjon. Vi mener at en implementering av Beyond Budgeting og iverksettelse av foreslåtte tiltak vil gi en mer dynamisk og effektiv bedrift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolennb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectledelsesteoriernb_NO
dc.subjectBeyond Budgetingnb_NO
dc.subjectstyringsmodellernb_NO
dc.titleBeyond budgeting i HS Newsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO
dc.source.pagenumber61 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record