Show simple item record

dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.contributor.authorNygaard, Marit Owren
dc.coverage.spatialVansbro
dc.date.accessioned2014-12-27T07:26:58Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:25:47Z
dc.date.available2014-12-27T07:26:58Z
dc.date.available2017-04-20T06:25:47Z
dc.date.issued2014-12-08
dc.identifier.citationVareide, K. & Nygaard, M.O. Vansbro. Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier. Bø: Telemarksforsking, 2014
dc.identifier.isbn978-82-7401-745-0
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439881
dc.description.abstractFolketallet i Vansbro kommune har sunket de siste årene. På slutten av 2013 var det 6 730 innbyggere i Vansbro. Det er en nedgang på 6,8 prosent fra 2001. Sveriges befolkning har vokst mye i samme periode. Det er fødselsbalansen og innenlands netto fraflytting som har forårsaket befolkningsnedgangen. Innvandringen har økt og bidratt positivt til befolkningsutviklingen. Parallelt med at det har vært befolkningsnedgang i Vansbro, har det også vært arbeidsplassnedgang. Antall arbeidsplasser har blitt redusert med 8,1 prosent siden 2001. Mens antall arbeidsplasser i privat sektor var omtrent likt i 2012 som i 2000, har antall arbeidsplasser i offentlig sektor blitt redusert med 15,2 prosent. I dette notatet har vi analysert utviklingen i Vansbro gjennom en modell som vi har brukt for å analysere norske kommuner. Hensikten er å avdekke drivkreftene til utviklingen, og se på hvilke framtidsutsikter kommunen har for utviklingen i befolkning og arbeidsmarked. For å analysere utviklingen i næringslivet har vi delt næringslivet inn i tre næringstyper. Det er basisnæringer, besøksnæringer og regionale næringer. Basisnæringer er næringsliv som konkurrerer på et nasjonalt eller internasjonalt marked. Landbruk, industri og teknologiske tjenester går inn under basisnæringene. 29 prosent av samlet sysselsetting er knyttet til basisnæringene i Vansbro. Andelen er større enn i landet som helhet. Det er relativt mange arbeidsplasser innen trevare og næringsmiddel i Vansbro. Det er relativt få arbeidsplasser i de teknologiske tjenestene. Besøksnæringer er næringsliv som kjennetegnes ved at kunden må være personlig til stede. Besøksnæringene inkluderer all turisme, men også butikkhandel. Mesteparten av besøksnæringene i Vansbro er i butikkhandelen og overnattingsbransjen. Besøksnæringene utgjør en forholdsvis liten andel av sysselsettingen i Vansbro. De regionale næringene består av bransjer som både har annet næringsliv, offentlige institusjoner og befolkningen som kunder. Det er bransjer som bygg og anlegg, transport og forretningsmessig tjenesteyting. De regionale næringene utgjør en relativt liten andel av sysselsettingen i Vansbro. På landsbasis er de regionale næringene store. Bygg- og anleggsbransjen er forholdsvis stor i Vansbro. De øvrige bransjene som går inn under regionale næringer er forholdsvis små. Antall arbeidsplasser i de regionale næringene har vokst på landsbasis, men blitt redusert i Vansbro i løpet av de siste fem årene. Når analyserer utviklingen i næringslivet, har vi studert hva som skyldes bransjesammensetning og hva som skyldes vekst utover det bransjesammensetningen skulle tilsi. Veksten i basisnæringene har vært bedre enn bransjesammensetningen skulle tilsi, mens det motsatte er tilfellet for utviklingen i de regionale næringene. Befolkningsutviklingen blir påvirket av arbeidsplassutviklingen, men også av graden av pendling, vekst i nabokommuner og befolkningsstørrelsen. Vansbro er en kommune preget av lite pendling. Dette har hatt en negativ effekt på nettoflyttingen. Det at Vansbro er en kommune med en liten befolkning har også påvirket nettoflyttingen negativt. Det har heller ikke vært mye arbeidsplassvekst i nabokommunene til Vansbro. Dette har også hatt en negativ innvirkning på nettoflyttingen. Arbeidsplassveksten, som vi anser for å være en av de viktigste faktorene for positiv nettoflytting, har vært svak. Disse faktorene til sammen har bidratt til at Vansbro kan forvente negativ nettoflytting. Nettoflyttingen har imidlertid vært bedre enn forventet, gitt arbeidsplassveksten, pendlingen, befolkningsstørrelsen og veksten i nabokommuner. Vi sier da at Vansbro har vært attraktiv som bosted. Befolkningsnedgangen i Vansbro ser ut til å skyldes strukturelle faktorer som ligger utenfor kommunens handlingsområde på kort sikt. Vansbro har hatt en bedre bostedsattraktivitet enn de fleste kommunene i Dalarna i de siste ti årene. De fremtidige utsiktene til Vansbro er preget av at de strukturelle forholdene ikke er fordelaktige. Det er forventet at befolkningen i Vansbro vil fortsette å avta frem mot 2040. Bare dersom Vansbro klarer å gjøre seg selv attraktiv som bosted, for bedrifter og besøksnæringer, vil kommunen oppnå en positiv befolkningsvekst 6 Vansbro - Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier frem mot 2040. Vansbro vil imidlertid sannsynligvis ikke klare å oppnå en lik vekst som Sverige selv om kommunen skulle være attraktiv på alle felt. Dersom attraktiviteten i næringslivet og bostedsattraktiviteten fortsetter som før, kan Vansbro forvente en befolkningsnedgang på 13,5 prosent innen 2040. Dersom Vansbro ikke er attraktiv verken for bosted, bedrift eller besøk, vil befolkningen avta med hele 21,8 prosent. I «worst case»-scenariet, der Vansbro har negativ attraktivitet langs alle dimensjoner, vil befolkningen avta med nesten 40 prosent. For at Vansbro ikke skal tape flere innbyggere, er det viktig at kommunen gjør seg attraktiv for næringsliv. Det er spesielt innen basisnæringene og de regionale næringene Vansbro må forbedre seg dersom de skal dempe befolkningsnedgangen. Dersom Vansbro klarer å forbedre bostedattraktiviteten, vil også befolkningsnedgangen bli dempet vesentlig, men ettersom Vansbro ligger langt fra store arbeidsmarkeder som innbyggerne kan pendle til, vil det være vanskelig å oppnå innflytting gjennom bostedsattraktivitet alene.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsanalyser
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectattraktivitet
dc.subjectinnovasjon
dc.titleVansbro. Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record