Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBolkesjø, Torjus
dc.contributor.authorLie, Kjetil
dc.coverage.spatialGranvin
dc.coverage.spatialVoss
dc.date.accessioned2007-12-11T15:19:34Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:19:26Z
dc.date.available2007-12-11T15:19:34Z
dc.date.available2017-04-20T06:19:26Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7401-257-7
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439363
dc.description.abstractGravensarane vil utgjere godt under 7 % av folketalet i ein eventuell samanslått kommune. Held befolkningsutviklinga fram slik ho har gjort den siste tida, vil innbyggartalet i Granvin utgjere ein stadig mindre del av det totale folketalet i ein eventuell ny kommune. Innbyggartalet i Granvin har spesielt gått ned dei siste åra (frå og med 2002 då det var 1.051 gravensarar per 1. januar). SSB si nye framskriving av folketalet for kommunane (frå desember 2005) viser at folketalet i Voss vil auke med nærmare 800 dei næraste 20 åra, medan folketalet i Granvin vil bli redusert med ca. 100. Den største utfordringa for Granvin i åra framover vil vere å oppretthalde folketalet slik at det blir tilstrekkeleg med folk til å oppretthalde ulike typar tenestetilbod i kommunen. Viss dei dystre framskrivingane for innbyggartalet i Granvin slår til, vil det bli vanskelegare å oppretthalde eit levande lokalsamfunn samstundes som dei generelle frie inntektene for kommunen kan bli reduserte. Det er neppe grunn til å tru at folketalet i Voss eller Granvin i særleg grad vil bli påverka av ei kommunesamanslåing. Både busettingsmønsteret, senterstrukturen og folketalsutviklinga for Voss og Granvin under eitt, reknar vi med vil utvikle seg så godt som uavhengig av om det blir kommunesamanslåing eller ikkje. Det mest påtrengande spørsmålet er korleis folketalet i Granvin vil utvikle seg, og om det i framtida er mogleg å halde fram som eigen kommune med såpass liten befolkning. Er det mogleg å oppretthalde dei funksjonane som er naudsynte for å fungere som ein generalistkommune, eller blir det naudsynt for kommunen å samarbeide med andre kommunar på så mange område at det i røynda blir lite igjen av kommunen som eiga eining?no
dc.language.isonnono
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.relation.ispartofseriesRapport 235no
dc.subjectKommunesammenslåingerno
dc.titleGranvin og Voss - framleis to? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåingno
dc.typeReporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel