Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Marthe
dc.coverage.spatialGjerpensdalen
dc.date.accessioned2016-10-28T10:57:17Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:14:05Z
dc.date.available2016-10-28T10:57:17Z
dc.date.available2017-04-19T13:14:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSørensen, M. Økologisk klassifisering av Børsesjøvassdraget. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438956
dc.description.abstractBørsesjøvassdraget ligger i Telemark fylke og strekker seg fra Skien til Porsgrunn i Gjerpensdalen. Vassdraget ligger under marin grense med næringsrik berggrunn bestående av sandstein, skifer og kalkstein og noe basalt. Vassdraget er preget av tilførsel av erosjon fra området, landbruksaktiviteter samt spredt avløp. Dette fører til at partikler sedimenteres på bunn, innsjøen blir grunnere, mindre vannspeil og innsjøens overflateareal avtar. Vassdraget er naturlig næringsrikt, men tilførsel fra omgivelsene forsterkere utrofieringen. Hensikten med denne oppgaven er å utføre en limnologisk undersøkelse av Børsesjøvassdraget og utføre en økologisk klassifisering i henhold til vannforskriften. Økologisk tilstand i Børsesjøvassdraget 2015 sammenlignes med tilstand i 2009 for å se om igangsatte tiltak har hatt effekt. Vassdraget er ikke tidligere klassifisert med hensyn på leirpåvirkning. I 2015 er leirpåvirkningen undersøkti form av suspendert tørrstoff (STS mg/l) og leirdekningsgraden i nedbørsfeltet. Undersøkeselen av Børsesjø ble gjennomført i perioden juli til oktober 2015. Fysisk- kjemiske vannkvalitetsparametere og de biologiske kvalitetselementene planteplankton og vannplanter ble studert. I Leirkup ble det tatt prøver fra tre ulike stasjoner, Sneltvedt, Lid og Porsgrunn. Bunndyr ble benyttet som biologisk kvalitetselement og prøvene er tatt våren( 7/4) og høsten( 13/10) 2015. Det ble også tatt fysisk- kjemiske støtteparametere i juni, august og september 2015. Resultatene fra Børsesjø bekrefter at innsjøen er næringsrik med høye nitrogen ( 1163 g/l) og fosfor (40,8 g/l) konsentrasjoner. Alkalitet (0,92 mekv/l), kalsium (17,4 mg/l), konduktivitet (12,82 mS/m) og pH- mengden (7,48) gjenspeiler at innsjøen er kalkrik. De små temperaturforskjellene nedover i dypet gjennom prøveperioden tilsier sirkulasjon i hele vannmassen og gir inntrykk av at innsjøen er polymiktisk. Nedbørsmengdene økte høsten 2015. Dette har innvirket på resultatene. Konsentrasjonen av næringsstoffene viste liten endring fra 2009, men siktedypet har minket fra 2,7 m til 1,36 m, og den totale vurderingen av fysisk - kjemiske støtteparameterene endres fra moderat til dårlig. Resultatene fra 2015 viste økte mengder av klorofyll a, total biomasse og PTI- indeks sammenlignet med 2009. Dette gjør at totalvurderingen av de biologiske kvalitetselementee nedgraderes fra god i 2009 til moderat i 2015. På bakgrunn av dette ble den økologiske tilstanden i Børsesjø i 2009 og i 2015 satt i moderat. Leirkup viste høye me gder av total fosfor (Sneltvedt 54 g/l, Lid 60,67 g/l, Porsgrunn6 5 g/l) og total nitrogen (Sneltvedt8 60 g/l, Lid 913,3 g/l, Porsgrunn1 333,3 g/l). Ut i fra leirdekningsgraden i nedbørsfeltet er Leirkup et leir påvirket vassdrag. Resultatet fra STS indikerte at Porsgrunn var den eneste stasjonene som kunne defineres som leirvassdrag ( > 10 mg/L). Klassifiseringen av Porsgrunn ble derfor ikke sammenlagt med stasjonen Lid og Sneltvedt, for å få en samlet tilstand for Leirkup. Prøvenes pålitelighetsgrad må vurderes. Sneltvedt`s økologiske tilstand var svært dårlig både i 2009 og i 2015 på grunn av biologisk kvalitetselement bunndyr. Total fosfor viste forbedring fra dårlig (75,6 g/l) til moderat (54 g/l). På stasjonen Lid ble den økologisket ilstanden dårlig i 2009 og moderat i 2015 med hensyn biologisk kvalitetselement bunndyr. Denne stasjonen viste tilstandsforbedring av total nitrogen fra dårlig i 2009 (1130 g/l) til moderat i 2015. Dette gir sammenlagt en dårlig økologisk tilstand for Leirkup. I Porsgrunn ( 2015) kan ikke økologisk tilstand fastsettes da bunndyr ikke ble tatt. Her ble total fosfor analysert til dårlig, (65 g/l) mens total nitrogen viste forbedring fra svært dårlig (1766,6 g/l) til dårlig (1333,3 g/l). I 2009 ble total økologisk tilstand i Porsgrunn satt til svært dårlig med hensyn på bunndyr.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectakvatisk økologi
dc.subjectvassdrag
dc.subjectvannkvalitet
dc.titleØkologisk klassifisering av Børsesjøvassdraget
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi488
dc.subject.nsi498


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record