Show simple item record

dc.contributor.authorBrynjulvsrud, John Gunnar
dc.date.accessioned2016-10-25T13:15:49Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:14:02Z
dc.date.available2016-10-25T13:15:49Z
dc.date.available2017-04-19T13:14:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBrynjulvsrud, J. G. Fuktighetskrevende mosearter og miljøbetingelser. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438953
dc.descriptionIn creek ravine environments, there are often relatively large local climatic and environmental variations within short distances. Because of this some habitat specialists and vulnerable species are occurring in these environments, and several of these species are threatened by physical interventions such as energy development and logging. For several of the rare moss species associated with this habitat type, knowledge is poor and this affects the basis for making proper environmental impact assessment. The aims of this study were to register rare mosses associated with watercourses, look at these in the context of environmental conditions, consider any species relationships, and provide a detailed description of moss species that were the basis for the route analyses. The fieldwork was conducted in summer and autumn 2014 in eastern and western Norway, specifically in Buskerud, Oppland and Rogaland County, in connection with a follow-up study of natural mappings in regards to small hydropower development applications. The follow-up study was conducted by Torbjørn Høitomt (BioFokus) and Geir Gaarder (Miljøfaglig Utredning). The project was conducted on behalf of The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). Route analyses were made based on the findings of species associated with humid environments in rivers/stream gorges, to map the ecological requirements for certain habitat specialists. Statistical methods used are Detrended Correspondence Analysis (DCA), Principal Components Analysis (PCA), Linear bivariate regression and Monte Carlo permutation test. For describing species and their ecological preferences, and to reflect the impact and vulnerability to physical interference at respective biotopes, literature was utilized. In the study 108 species distributed in 17 routes and 12 watercourses were registered. The results show general variation between localities in eastern and western Norway, also at the local level. Environment variables related to moisture and temperature showed statistical significance in the analyses. The same applies to base-richness and altitude. Recorded data from distributed temperature and humidity recorders showed local climatic deviations from nearby weather stations. In the context of current literature such local variations are essential for many habitat specialists. Physical disturbance leading to changes in local environmental conditions can cause change in species composition, and all the watercourses in this study were in the application process for hydropower development. The results from this study may be used as a basis for future follow-up studies of developed watercourses to assess the impacts of hydropower development.
dc.description.abstractI bekkekløftmiljøer er det ofte forholdsvis store lokalklimatiske og miljømessige variasjoner på korte avstander. Dette medfører at en del habitatspesialister og konkurransesvake arter forekommer i disse miljøene, og flere av disse artene er truet av fysiske inngrep som f.eks. kraftutbygging og hogst. For flere av de sjeldne moseartene med tilknytning til denne naturtypen er kunnskapsgrunnlaget dårlig og dette påvirker følgelig grunnlaget for å lage gode konsekvensutredninger. Målene med denne undersøkelsen har vært å registrere sjeldne mosearter med tilknytning til vassdrag, se på disse i sammenheng med miljøbetingelser, vurdere eventuelle artsrelasjoner, samt å gi en detaljert beskrivelse av moseartene som ligger til grunn for ruteanalyser. Feltarbeidet ble gjennomført sommer og høst 2014 på Øst- og Vestlandet, nærmere bestemt i Buskerud, Oppland og Hordaland fylke, i forbindelse med en etterundersøkelse av naturkartlegginger lagt til grunn i småkraftsøknader. Etterundersøkelsen ble utført av Torbjørn Høitomt (BioFokus) og Geir Gaarder (Miljøfaglig Utredning) og bestiller av oppdraget var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ruteanalyser ble gjort ut i fra funn av arter med tilknytning til fuktige miljøer i og ved vassdrag/bekkekløfter, for å forsøke å fange opp økologiske krav til et utvalg habitatspesialister. Statistiske metoder som er brukt er Detrended Correspondence Analysis (DCA), Principal Components Analysis (PCA), Linear bivariate regression og Monte Carlo permutation test. Det er i tillegg lagt vekt på gjeldende faglitteratur for bl.a. å beskrive arter og deres økologiske preferanser, samt for å belyse konsekvenser og sårbarhet ved fysiske inngrep i og ved respektive biotoper. Det ble registrert 108 arter fordelt på 17 ruter i 12 vassdrag. Resultatene viser generell variasjon mellom lokaliteter på Øst- og Vestlandet, også på lokalt nivå. Miljøvariabler knyttet til fukt og temperatur ga signifikant respons i analysene. Det samme gjelder variablene for baserikhet og høyde over havet. Registrerte data fra utplasserte luftfuktighet- og temperaturloggere viste lokalklimatiske avvik i forhold til nærliggende værstasjoner. Sett i sammenheng med gjeldende faglitteratur er slike lokale variasjoner essensielle for mange habitatspesialister. Fysiske inngrep som fører til endrede lokale miljøforhold kan føre til endret artssammensetning, og alle vassdragene i denne studien var i søknadsprosessen for småkraftutbygging. Resultatene fra denne undersøkelsen kan således brukes som et utgangspunkt til fremtidige etterundersøkelser av utbygde vassdrag for å vurdere konsekvensene av kraftutbygging.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectmosearter
dc.subjectmiljø
dc.subjectrødlistede arter
dc.subjectvassdrag
dc.subjectbotanikk
dc.titleFuktighetskrevende mosearter og miljøbetingelser
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi480
dc.subject.nsi496


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record