Show simple item record

dc.contributor.authorBorgund, Anja Kristel
dc.date.accessioned2017-04-19T07:41:22Z
dc.date.available2017-04-19T07:41:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437688
dc.description.abstractBakgrunn: Hvert år kommer det enslige mindreårige flyktninger til Europa og Norge. Studienomhandler arbeidet som utføres for denne gruppen barn og unge etter at de har fått innvilget asyl og er bosatt i en kommune. Denne gruppen barn og unge er like forskjellige som andre barn og unge. Det de har til felles er at de er uten foreldre eller andre omsorgspersoner i et nytt land. De har flyktet fra land preget av grove menneskerettighetsbrudd, konflikter og krig. For å gi disse barna og ungdommene muligheter for en god fremtid, et godt liv og bli en god samfunnsborger vil omsorgen for dem være viktig. Tema og problemstilling: Tema for studien er ansattes resiliensstyrkende arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Studiens problemstilling er: Hvilke faktorer vektlegger ansatte i arbeid for å styrke enslige mindreårige flyktningers resiliensprosess?Teorigrunnlag: Studien bygger på aktuell faglitteratur om resiliens, sosialt arbeid og enslige mindreårige flyktninger. Litteraturen belyser risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt resiliensprosessen. I studien er også litteratur om sosialt arbeid og omsorgsarbeid belyst, sett i lyset av jobben de ansatte gjør for å fremme resiliens hos enslige mindreårige flyktninger. Faglitteratur om enslige mindreårige flyktninger blir også tematisert i studien. Metode: Studien har en kvalitativ metode med fenomenologisk -hermeneutisk tilnærming. Datamaterialet er samlet inn ved dybdeintervju med 7 informanter. Informantene er ansatte som jobber i bofellesskap og team for oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Hovedfunn: Funn fra analysen resulterte i hovedtema «i foreldrenes sted». Videre er det identifiserte to temaer. Tema «verdibasert tilnærming» representerer undertemaene «relasjon, trygghet og omsorg» og religion og integrering». Temaet «praktisk tilnærming» representerer undertemaene «tilrettelegging og mestring», «å navigere sammen» og «sammen om det». Konklusjon: Funnene viser at de ansattes arbeid omfavner alle spekter i livet til ungdommene. De ansattes resiliensstyrkende arbeid har fokus på å skape relasjon, trygghet og mestring. De legger til rette for integrering samtidig som de vektlegger at ungdommene skal kunne beholde sin religion. De ansattes resiliensstyrkende arbeid er preget av helhetlig omsorg for ungdommene med fokus på den enkeltes behov. Den helhetlige omsorgen er preget av kjærlighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectflyktningernb_NO
dc.subjectresiliensnb_NO
dc.titleI foreldrenes sted : en kvalitativ studie av ansattes arbeid for å fremme resiliens hos enslige mindreårige flyktningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record