• Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011-11-24)
   Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp ...
  • Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 261, Report, 2010)
   Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi ...
  • Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Research report, 2012-05-31)
   Vi har i denne rapporten analysert om koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene ...
  • Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Aastvedt, Ailin (Research report, 2011)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har ansvar for utarbeiding av retningsliner for utrekning av sjølvkost. Kommunane har, innanfor gjeldande lover og reglar, ein viss fridom til å fastsetja satsar for kommunale ...