• Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 

   Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-05-15)
   Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og ...
  • Bidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 16/2008, Working paper, 2008)
   Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, ...
  • Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 261, Report, 2010)
   Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • Finansiering av ikke-kommunale barnehager. Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut; Aastvedt, Ailin (Research report, 2014-02-05)
   Rapporten tar for seg tre separate tema innenfor den samlede modellen for tilskuddsutmåling til ikke-kommunale barnehager: Pensjonskostnader, kapitalkostnader og finansieringen av åpne barnehager. Hvert temaområde analyseres ...
  • Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper : et underlag for å vurdere endringer i kommuneregnskapet 

   Lie, Kjetil; Mauland, Helge; Aastvedt, Ailin (Rapport 219, Report, 2005)
   Telemarksforsking-Bø ble høsten 2004 engasjert av KS til å utrede spørsmålet om håndtering av kapitalkostnader i kommuneregnskapet. Hensikten med prosjektet har vært å få fram dokumentasjon for å kunne vurdere om kommunesektoren ...
  • Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-12-20)
   Rapporten ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 2013 i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten ...
  • Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen : en mulighetsstudie 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 272, Research report, 2010)
   Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, ...
  • Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-08-24)
   Rapporten ser på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnvernstjenestene i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Samlet sett er vår oppfatning at ett felles interkommunalt barnevern vil være den beste ...
  • Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. Gjennomgang av noen eksempler 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-03-22)
   Byregionene opplever sterk befolkningsvekst, og favner gjerne et stort omland med stor inn- og utpendling på tvers av kommunegrensene. Innenfor funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner kan det således være utfordrende å ...
  • Kommuneregnskapet : rammeverk og prinsipper 

   Aastvedt, Ailin; Mauland, Helge (Arbeidsrapport 14/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten studerer det kommunale regnskapssystemet i Norge med vekt på rammeverk og regnskapsprinsipper. Rammeverk for regnskap har i liten grad vært gjenstand for interesse i Norge. Det er først i de siste årene at ...
  • Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut (Research report, 2013-05-25)
   Utredningen fokuserer på konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner. Det legges spesielt vekt å avdekke konsekvenser knyttet til økonomi, administrasjon, tjenesteproduksjon og forvaltning, demokrati og ...
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2008, Report, 2008-03-03)
   De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å ...
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 

   Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 28/2008, Working paper, 2008-12-20)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomført en kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2007. Vi har tidligere utført tilsvarende kontroll med bruk av skjønnsmidler i 2005 og 2006. De 45 kontrollerte ...
  • Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-11-05)
   De kommunale barnehagene er dyrere i drift enn ordinære ikke-kommunale barnehager, og familiebarnehager er billigere i drift enn ordinære barnehager. Vi beregner at de kommunale barnehagene har kostnader pr. heltidsplass ...
  • Mosvik og Inderøy : utredning av kommunesammenslåing 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut (Rapport 264, Report, 2010)
   Rapporten utreder mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy med virkning fra 2012.
  • Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Aastvedt, Ailin (Research report, 2011)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har ansvar for utarbeiding av retningsliner for utrekning av sjølvkost. Kommunane har, innanfor gjeldande lover og reglar, ein viss fridom til å fastsetja satsar for kommunale ...
  • Regnskapsføring av finansielle instrumenter 

   Aastvedt, Ailin (TF-notat 5/2005, Working paper, 2005-03-08)
   Det har i de siste årene vært en omfattende økning i bruken av finansielle instrumenter i kommunene, både med hensyn til volum, type instrumenter og anvendelsesområder. Dette har gitt mange nye utfordringer når det gjelder ...
  • Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing 

   Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-02-18)
   Dette notatet oppsummerer funn fra gjennomgang og kvalitetssikring av Volda kommunes beregning av selvkost på områdene vann, avløp og feiing. Vi har ikke funnet vesentlige feil i Volda kommunes avgiftsberegning. På ...
  • Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen : med særleg vekt på Grenland 

   Kili, Terje; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 242, Report, 2008-11-24)
   Rapporten behandler tre forhold innenfor bygge- og anleggsbransjen som forskningsmessig kan sees uavhengig av hverandre, omfanget av svart arbeid, brudd på HMS-reglementet og såkalte svarte konkurser. Svarte konkurser er ...