• Evaluering av Felles landbrukskontor Vågå og Sel 

   Rønning, Egil (Arbeidsrapport 28/2007, Working paper, 2007)
   Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå er gjennomført som en kartlegging av hvordan gardbrukerne opplever sammenslåinga. Det er også kartlagt interne og eksterne effekter, nye rutiner, arbeidsmiljø/fagmiljø og ev. ...
  • Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling : heriblant bruken av kraftfondet og etablering av Sirdalsvekst 

   Lie, Kjetil; Stakkeland, Jon Ivar (TF-notat 2/2007, Working paper, 2007-03-01)
   Det virker å ha vært et svært fornuftig grep å organisere den delen av kraftfondsmidlene som er ment å gå til bedriftsrettede tilskudd og lån, vekk fra det ordinære kommunale saksapparatet. På oss synes det opplagt at ...
  • Utgiftsbehov kommunale veger : regnskapsstudie 

   Bowitz, Einar; Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-14)
   Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker å få nærmere avklart om det teknisk lar seg gjøre å etablere gode kriterier for å fange opp variasjon i utgiftsbehovet til kommunale veger. ECON, i samarbeid med Telemarksf ...
  • Barnehagereformen : kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005 

   Lie, Kjetil (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-29)
   På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har vi kontrollert om bruken av skjønnsmidlene for 2005 er i tråd med forutsetningene. 25 kommuner ble valgt ut i en stikkprøvekontroll etter en analyse av innrapporterte KOSTRA-tall ...
  • Bidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 16/2008, Working paper, 2008)
   Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : figurer og tabeller 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 13/2008, Working paper, 2008)
   Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking- Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data ...
  • Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV : situasjonsrapport fra Flesberg og Rollag 2008 

   Flermoen, Solveig (Arbeidsrapport 39/2008, Working paper, 2008)
   Rapporten har en todelt målsetting: For det første å dokumentere situasjonen på noen vesentlige områder innenfor interkommunal sosial- og barneverntjeneste i Flesberg og Rollag ved overgang til et felles NAV-kontor for ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 17/2008, Working paper, 2008)
   Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne ...
  • Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (Rapport 243, Report, 2008)
   Dette er en kartlegging av kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, med hovedvekt på forskjellen mellom kommunale og private barnehager. Vel så viktig som å måle forskjellene i kroner og øre, har det vært å dokumentere hva ...
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2008, Report, 2008-03-03)
   De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å ...
  • Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen : med særleg vekt på Grenland 

   Kili, Terje; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 242, Report, 2008-11-24)
   Rapporten behandler tre forhold innenfor bygge- og anleggsbransjen som forskningsmessig kan sees uavhengig av hverandre, omfanget av svart arbeid, brudd på HMS-reglementet og såkalte svarte konkurser. Svarte konkurser er ...
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 

   Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 28/2008, Working paper, 2008-12-20)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomført en kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2007. Vi har tidligere utført tilsvarende kontroll med bruk av skjønnsmidler i 2005 og 2006. De 45 kontrollerte ...
  • Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 258, Report, 2009)
   Formålet med utredningen har vært å skaffe tilveie kunnskap om effektene av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge: Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund ...
  • Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 19/2009, Working paper, 2009-04-24)
   Som et ledd i arbeidet med å få bedre oversikt over status i arbeidet med utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger, har KS Eierforum i 2008 og 2009 gjennomført et liten spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle ...
  • Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 

   Lunder, Trond Erik; Thorstensen, Audun (TF-notat 23/2009, Working paper, 2009-05-22)
   Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er ...
  • Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver : prinsipper og vurderinger av egnede virkemidler 

   Håkonsen, Lars (TF-notat 25/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Dette notatet studerer hvordan natur- og miljørelaterte kommunale oppgaver kan finansieres og styres. Vi ser dels på finansiering gjennom inntektssystemet og dels på finansiering utenfor inntektssystemet, dvs. øremerkede ...
  • Interkommunalt barnevern : aktuelle samarbeidsmodeller for Hof, Re og Holmestrand 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 250, Report, 2009-05-25)
   Utredningen fokuserer på status og utfordringer i barneverntjenesten i Hof, Re og Holmestrand i dag, og vurderer modeller som kan være aktuelle for et interkommunalt samarbeid om barnevern.
  • Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning : tentative beregninger 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (TF-notat 24/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Telemarksforsking har på oppdrag av Miljøverndepartementet gjennomført et lite prosjekt der vi ser på hvordan miljørelaterte oppgaver kan ivaretas gjennom kommunenes inntektssystem. Vi presenterer her noen tentative ...
  • Kommunal selskapsstatistikk : status pr. mars 2009 

   Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 30/2009, Working paper, 2009-09-02)
   Notatet sammenstiller statistikk over kommunale selskaper basert på data levert fra Brønnøysundregistrene. Kortfattede kommentarer og vurderinger er knyttet til resultatene.