• GIS modellering og EUs vanndirektiv for akvifer 

      Solli, Erika Marcela Delgado (Master thesis, 2016)
      Norge gjennomfører EUs vanndirektiv 2000/60/EF ved å utarbeide vannforskriften som trådte i kraft i 1.1.2007. I følge vannforskriften skal alle vannforekomstene i Norge ha minst "god" kjemisk og kvantitativ tilstand innen ...