• Klassifisering av miljøtilstand i Fjelldalselva, Lillesand kommune 

   Broderstad, Benedicte; Østvik, Jens Fjellvik (Master thesis, 2016)
   I Fjelldalselva, Skarvedalstjønn og Flubergtjønn, på Sørlandet, ble vannkjemi, klorofyll a og invertebrater undersøkt i perioden mai – oktober 2015. Basert på disse undersøkelsene har elva og innsjøene blitt klassifisert ...
  • Økologisk klassifisering av Børsesjøvassdraget 

   Sørensen, Marthe (Master thesis, 2016)
   Børsesjøvassdraget ligger i Telemark fylke og strekker seg fra Skien til Porsgrunn i Gjerpensdalen. Vassdraget ligger under marin grense med næringsrik berggrunn bestående av sandstein, skifer og kalkstein og noe basalt. ...