• Cyanobakterier, alger og vannkvalitet i Mjøsas litoralsone 

      Stubberud, Mari Kaarfald (Master thesis, 2021)
      Klimaendringer og eutrofiering er betraktet som de største truslene mot akvatiske økosystemer verden over. Disse prosessene har vist å øke forekomst og spredning av algeoppblomstringer. Mjøsa var overgjødslet i lang tid ...