Show simple item record

dc.contributor.authorGusgaard, Trude Irene
dc.date.accessioned2016-06-20T12:14:52Z
dc.date.available2016-06-20T12:14:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393265
dc.description.abstractBakgrunn: På bakgrunn av ny oppgavefordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er det behov for kompetanseoverføring mellom etater. Likedan er det behov for overføring av kompetanse mellom fagfolk som skal behandle mennesker med sammensatte behov. Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk er en gruppe i stort behov av godt kvalifisert og profesjonell hjelp gitt av fagfolk ved flere etater. Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og har til hensikt å bedre folkehelsen og helse- og omsorgstjenester gjennom økt forebygging, tidligere behandling og bedret samhandling på tvers av etater. Da Samhandlingsreformen ble innført ble det oppfordret til å etablere egne team på tvers av etater for å fremme kompetanseoverføring. Litteratursøk viser at det er gjort få studier på hvordan fagfolk opplever kompetanseoverføring i slike team. Hensikt: Å bidra med økt kunnskap om hvordan fagfolk opplever kompetanseoverføring i et tverrfaglig og tverretatlig samhandlingsteam. Teoretisk forankring: Oppgaven tar utgangspunkt i teorier om kompetanseutvikling og kompetanseoverføring samt relevante lover og nasjonale føringer. Metode: Studien har et induktivt, eksplorerende og fortolkende design. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2014 ved hjelp av semistrukturerte intervjuer av fire informanter. Lydopptak av intervjuene ble transkribert i sin helhet og er analysert i tråd med fenomenologisk- hermeneutisk metode. Resultat: Funnene viser at fagfolk opplever kompetanseoverføring i et tverrfaglig og tverretatlig samhandlingsteam. Det har betydning å møtes for å utveksle kunnskap om hverandres tjenestetilbud og faglige tilnærminger, samt at fagfolk opplever dette som lystbetont og nyttig. Felles klinisk arbeid fremmer overføring av kunnskap som ikke er satt ord på. Fagfolk som arbeider sammen utvikler ny kunnskap, såkalt merviten. Konklusjon: Tilrettelegging for en respektfull og reflekterende kultur vil fremme kompetanseoverføring eller i motsatt fall hemme kompetanseoverføringen. Det bør tilrettelegges for at fagfolk i stor grad arbeider sammen i kliniske situasjoner for å fremme overføring av kontekstuell kunnskap og utvikling av merviten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttverrfaglig samarbeidnb_NO
dc.subjectteamarbeidnb_NO
dc.subjectpsykiske lidelsernb_NO
dc.titleKompetanseoverføring i team En kvalitativ undersøkelse av hvordan fagfolk beskriver sin opplevelse av kompetanseoverføring i et tverrfaglig og tverretatlig samhandlingsteamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record