Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUnhjem, Anita
dc.date.accessioned2014-05-23T10:23:29Z
dc.date.available2014-05-23T10:23:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195375
dc.description.abstractFormål: Masteroppgaven er forankret i faget helsefremmende arbeid, og søker kunnskap om hvilke forhold som kan bidra til å ivareta og styrke mellomlederes arbeidsglede og helse. I studien har jeg valgt en bred og holistisk tilnærming, noe som er i tråd med settingstilnærming i helsefremmende arbeid. Helsefremmende arbeidsplasser, som er forankret i Norsk lov, kan gi gode betingelser for arbeidsglede og helse. Mellomlederrollen befinner seg mellom den sentrale ledelsen og det siste operative leddet i virksomheten, og er derfor et avgjørende ledd i alle organisasjoner. Arbeidsglede og helse i mellomlederrollen er avgjørende både for den enkelte leder, for ansatte, kollegaer og for organisasjonens bærekraft og konkurranseevne. Det finnes i dag kun begrenset forskning på leders helse. Masteroppgaven problemstilling er: Hvilke forhold er betydningsfulle for mellomlederes arbeidsglede og helse, og hva kan utledes av deres erfaringer for å ivareta og styrke arbeidsgleden innen privat servicenæring? Metode: Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for å undersøke problemstillingen. Empirisk data har blitt hentet fra intervju med fem mellomleder i privat servicenæring. Masteroppgaven inkluderer settingsanalyse i forkant av intervjuene, et fokusgruppeintervju og fem etterfølgende individuelle intervjuer. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Funn: Mellomlederne karakteriserte arbeidsglede som en tilstand av engasjement og energi, samt selvtillit og trygghet i mellomlederrollen. Samtidig hadde informantene erfart at arbeidsglede oppleves og påvirkes både på jobb og hjemme. Viktige byggesteiner for mellomledernes arbeidsglede var mestringsopplevelse, gode relasjoner og støttende miljø, stolthetsfølelse overfor arbeidsplassen og selve arbeidet samt mulighet til å påvirke, bidra og vokse. Jeg har funnet støtte for en mulig sammenheng mellom arbeidsglede og opplevd helse. Funnene har blitt drøftet opp mot Jobbkrav- Ressurs modellen. Konklusjon: I tråd med tidligere forskning viser funnene i studien at engasjerte ansatte som opplever arbeidsglede styrker oddsene for positive utfall for både individ, organisasjon og samfunn. Helsefremmende arbeidsmiljø for mellomledere påvirkes kontinuerlig. Ivaretakelse og styrking av arbeidsmiljøet krever tid, vilje, penger og energi, samt et kontinuerlig fokus fra alle involverte parter på alle nivå og i alle prosesser. Bærekraftige arbeidsmiljø bør vektlegge mellomlederes balanse mellom ressurser og krav (mestringsklima), fremfor primært og fokuser på prestasjoner. Dette fokuset kan også bidra til å styrke mellomlederes empowerment og nærvær. I tråd med settingstilnærming i helsefremmende arbeid, anbefales både individuelle og organisatoriske tilnærminger for å oppnå helsefremmende organisasjoner. Arbeidsgivere bør vektlegge prosesser med rom for dialog, refleksjon og medvirkning fra involverte mellomledere. Masteroppgaven oppsummerer og konkluderer med 8 satsningsområder for arbeidsgivere som ønsker å ivareta og styrke mellomleders arbeidsglede i privat servicenæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Vestfoldnb_NO
dc.titleArbeidsglede som ledestjerne i privat servicenæring : en kvalitativ studie om hvilke forhold som er betydningsfulle for mellomlederes arbeidsglede og helsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel