• Corporate governance, revisjonskvalitet og verdirelevans 

   Mustafapur, Wafa (Master thesis, 2014)
   De siste årenes regnskapsskandaler har ført til et økt fokus på ledelsens manipulering av regnskapene. Dette har blant annet ført til lovreguleringer og anbefalinger rundt styrets og revisorutvalgets uavhengighet og ...
  • Kan revisor være til nytte ved konkursprediksjon? 

   Crnalic, Sejla; Melby, Kari-Anne (Master thesis, 2014)
   I denne avhandlingen har vi undersøkt hvilke faktorer som kan være med på å forklare en konkurs. Vi har sett på økonomiske variabler, i form av nøkkeltall, og revisors vurdering av fortsatt drift-forutsetning. Vår ...
  • Revisjon av regnskapsestimater for virkelig verdi 

   Arnesen, Miriam Rask; Helgerud, Henrik (Master thesis, 2014)
   I denne mastergradsavhandlingen har vi sett nærmere på revisjon av regnskapsestimater og risikoen for vesentlig feilinformasjon. Vi har gjennomført en induktiv-eksplorerende studie i form av dybdeintervjuer av én partner ...
  • Revisjonskvalitet og regnskapskvalitet 

   Svalestuen, Heidi (Master thesis, 2016)
   Regnskapskvalitet og revisjonskvalitet er to fagfelt det er forsket betydelig på. Disse studiene tar ofte utgangspunkt i børsnoterte foretak, mens færre studier ser på unoterte foretak. På bakgrunn av dette har jeg valgt ...