Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Hege Tveisme
dc.date.accessioned2013-01-17T10:26:08Z
dc.date.available2013-01-17T10:26:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149249
dc.description.abstractJeg valgte å utføre kvalitative intervjuer av ti kjernegruppemedlemmer i tre skoler for å få en dypere forståelse for hva som påvirker deres læring av den verdiorienterte aksjonsforskningsmetodikken Appreciative Inuiry. Problemstillingen lyder: - Bidrar AI- opplæringen til kjernegruppemedlemmene sin læring av AI? I så fall, på hvilken måte? Problemstillingen tar utgangspunkt i hva som påvirker at kjernegruppemedlemmer lærer, og dermed tar i bruk, ulike AI-verktøy som tilnærming i skoleutviklingsarbeid. Mer spesifikt ønsker jeg å undersøke hvilke faktorer i opplæringen, praktiseringen, gruppeprosessene og veiledingen kjernegruppemedlemmene selv anser at påvirker deres læringsprosess og på hvilken måte disse påvirker læringen. Det ser ut til at kjernegruppemedlemmenes læring av i hovedsak påvirkes av muligheten for øving i et godt læringsmiljø med veileding av en kompetent person. Til å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene har jeg valgt å bruke et sosiokulturelt perspektiv på læring, nærmere bestemt Lave og Wengers teori om situert læring som teoretisk rammeverk. Teorien beskriver læring som en prosess som oppstår i relasjonene mellom medlemmer i praksisfellesskaper. Derfor er læringen avhengig av deltakelsen i disse. Funnene synes å kunne sammenholdes med Lave og Wengers situerte læringsteori i stor grad. Det ser ut til at kjernegruppene legger til rette for legitim perifer deltakelse i meningsforhandlingene i kjernegruppa. AI som metodikk fordrer aktiv deltakelse fra alle medlemmene, noe som også kan fremme læring. Målet med kjernegruppene er at medlemmene skal lære seg AI og bruke dette som tilnærming når de jobber med skoleutvikling. Gjennom sin aktive bruk, AI bidrag i møter, samt positive innstilling skal de inspirere og være foregangsfigurer på sin arbeidsplass slik at tilnærmingsmåten spres ut i organisasjonen. Gjennom den verdiorienterte tilnærmingsmåten til endring og utvikling AI er, skal en lærende skole skapes. Gjennom å bruke Lave og Wengers teori anser jeg at denne oppgaven belyser noen av de faktorene som er med å påvirke kjernegruppemedlemmers læring på en god måte, og gir innsikter i de læringsprosessene som foregår i kjernegruppene. Det er etter mitt syn nyttig i forhold til at skoler i dag er under et konstant press om å endre og utvikle.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Vestfoldno_NO
dc.subjectAppreciative inquiryno_NO
dc.subjectPraksisfellesskapno_NO
dc.subjectOrganisasjonslæringno_NO
dc.titleLæring i praksisfellesskaper : kjernegruppemedlemmers læring av Appreciative Inquiryno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record