• Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 

   Vardheim, Ingvild; Groven, Trine Riis (Research report, 2014-09-01)
   I denne rapporten har vi sett på barneverntjenesten i Kongsberg, med særlig fokus på effektivisering og økonomisering innad i tjenesten. Rapporten er ment som et grunnlag for å planlegge fremtidig drift av barneverntjenesten ...
  • Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2014-06-12)
   Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en drifts- og resultatanalyse av barneverntjenesten i Marker kommune. I analysen ser vi nærmere på barnevernets ressursbruk, og gir en oversikt over status og utfordringer som ...
  • Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere 

   Møller, Geir; Vardheim, Ingvild; Hvitsand, Christine (Working paper, 2013-12-16)
   Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan ...
  • Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 

   Vardheim, Ingvild (Working paper, 2012-06-08)
   Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF har inngått samarbeid om rehabiliteringstilbudet for kommunens eldre innbyggere. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen disponerer fire rehabiliteringsplasser på Rjukan sykehus. ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 

   Gustavsen, Karin; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-05-10)
   Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingen av en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. ...
  • Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
   Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...
  • Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-12-20)
   Rapporten ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 2013 i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten ...
  • Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-08-24)
   Rapporten ser på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnvernstjenestene i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Samlet sett er vår oppfatning at ett felles interkommunalt barnevern vil være den beste ...
  • Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Løyland, Knut; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Formålet er å reise noen viktige prinsipielle spørsmål knyttet til omsorgstjenesten, og å undersøke økonomiske og kvalitetsmessige ...
  • Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering. Evaluering av MetARR 

   Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-11-30)
   Denne rapporten omhandler tiltaket MetARR som er et utviklingsprosjekt innen arbeidsrettet rehabilitering gjennomført av GREP Arbeid og rehabilitering. Rapporten er todelt. Den ene delen gir en beskrivelse og vurdering av ...
  • Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? Evaluering av Tigris og Barn i rusfamilier 

   Gustavsen, Karin; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-06-28)
   Evalueringen av Tigris og Barn i rusfamilier viser en gjennomgående tilfredshet med nivået på kunnskapsformidlingen, opplæringsprogrammene, materiellet og oppfølgingen fra KoRus-Sør. Vi viser også at kunnskapen er hevet ...
  • Tilgjengelighetsstudien 2022-2023: Dokumentasjonsrapport 

   Gulløy, Elisabeth; Møller-Skau, Christian; Kristiansen, Rosanne; Vardheim, Ingvild (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;136, Report, 2023)
   Tilgjengelighetsstudien er et selvstendig prosjekt gjennomført i tilknytning til Ungdata pluss, finansiert med midler fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF) (prosjektnummer 335453). Ungdata pluss er en ...
  • Ung i Vestfold 2013 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-10-29)
   I mai 2013 deltok alle kommunene i Vestfold i Ungdata-undersøkelsen, en webbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomsskoler og videregående skole. Ungdata gir informasjon om et bredt spekter av ...