• Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011-11-24)
   Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp ...
  • Endringer i rammetilskudd ved kommunesammenslåinger i deler av Oppland 

   Lunder, Trond Erik; Sanda, Karl Gunnar (TF-notat 2/2005, Working paper, 2005-01-28)
   Notatet tar for seg rammetilskuddsberegninger for de kommunesammenslåingsalternativene i Oppland fylke som ikke er dekket gjennom andre rapporter (Valdres er dekket i rapporten ”Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten” ...
  • Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (TF-notat 22/2010, Working paper, 2010)
  • Evaluering av Bokavtalen 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Ringstad, Vidar (Rapport 249, Research report, 2009)
   Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Flermoen, Solveig; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 232, Research report, 2006)
   Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov ...
  • Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 

   Lunder, Trond Erik; Thorstensen, Audun (TF-notat 23/2009, Working paper, 2009-05-22)
   Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er ...
  • Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager 

   Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011)
   Dette notatet er resultatet av en studie av profittmuligheter i barnehagesektoren og uttak av verdier fra private barnehager. Vi har hatt som mål å si noe om omfanget av midler som tas ut til private eiere, hvilke typer ...
  • Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Research report, 2012-05-31)
   Vi har i denne rapporten analysert om koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene ...
  • Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 

   Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 22/2004, Working paper, 2004)
   Det er allment kjent at kommunesammenslutninger har effekter på rammetilskuddet. Det er imidlertid ikke tidligere gjort systematiske beregninger for å kartlegge alle typer av slike effekter. Dagens inntektssystem består ...
  • Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut (Rapport 269, Report, 2010)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram og ser på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Vi har lett etter og funnet fram til ...
  • Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 

   Lunder, Trond Erik (TF-notat 5/2008, Working paper, 2008-05-06)
   Kommunenes sosialhjelpssatser varierer som følge av at kommunene står fritt til å bestemme satsene selv. For 2006 rapporterte Solund kommune at deres sats for en enslig person uten barn er 3 170 kroner. Vadsø kommune oppga ...
  • Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-11-05)
   De kommunale barnehagene er dyrere i drift enn ordinære ikke-kommunale barnehager, og familiebarnehager er billigere i drift enn ordinære barnehager. Vi beregner at de kommunale barnehagene har kostnader pr. heltidsplass ...
  • Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 

   Lunder, Trond Erik; Eika, Brynjulv (Research report, 2013-10-15)
   Denne rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene. I rapporten beregnes også nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for ...
  • Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 

   Lunder, Trond Erik; Eika, Brynjulv (Research report, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser ...
  • Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (Rapport 243, Report, 2008)
   Dette er en kartlegging av kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, med hovedvekt på forskjellen mellom kommunale og private barnehager. Vel så viktig som å måle forskjellene i kroner og øre, har det vært å dokumentere hva ...
  • Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet : hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene? 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik (Rapport 270, Research report, 2010-08-13)
   Dette prosjektet studerer kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med ...