Show simple item record

dc.contributor.authorSælør, Knut Tore
dc.contributor.authorKippenes, Målfrid
dc.contributor.authorAndvig, Ellen Sofie
dc.date.accessioned2017-03-29T08:08:20Z
dc.date.available2017-03-29T08:08:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435692
dc.description.abstractBakgrunn: I senere år har det foregått en omfattende nedbygging av behandlings-og omsorgsinstitusjoner. Dette harblant annet medført at mennesker med rus-og/eller psykiske helseproblemer i større grad enn tidligere bor i egen bolig. Mange opplever utfordringer knyttet til boligforhold.I tråd med sentrale nasjonale føringer og som en følge av at Ila hybelhus ble nedlagt opprettet Velferdsetaten i Oslo kommune (VEL) et eget prosjekt «Booppfølgingsteam». For å bidra til å utvikle kunnskap rundt hvordan man best kan bidra til at beboerne får etablert seg i egen bolig over tid fikk Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norgeoppdraget med å gjennomføre en evaluering av arbeidet i prosjekt «Booppfølgingsteami VEL». Metode: Evalueringen består av to delstudier. I delstudie en ble det gjennomført individuelle kvalitative intervjuer med 8 personer som mottar tjenester fra Booppfølgingsteamet. I delstudie to er det gjennomført trefokusgruppeintervjuer med fire ansatte fra teamet. Intervjuene av beboerne er transkribert i sin helhet og analysert tematisk. Fra fokusgruppeintervjuene er det utarbeidet et analytisk sammendrag med utgangspunkt i temaer som går igjen i det samlede datamaterialet. Funn: I delstudie en har vi gjennom analysen utarbeidet fire overordnede temaer som. Det første temaet omhandler deltakernes erfaringer knyttet til boforhold og bolig, mens de neste tre beskriver deres erfaringer fra samarbeidet med Booppfølgingsteamet. Det analytiske sammendraget i delstudie to resulterte i fem temaer. De første tre er knyttet til hva de ansatte beskriver som suksessfaktorer og utfordringer i tilbudet de yter. De to siste temaene omhandler teamets verdigrunnlag og de ansattes opplevelse av egen rolle i arbeidet. Konklusjon: Erfaringene fra beboerne og de ansattetyder på at tilbudet er i tråd med teamets mandat og sentrale nasjonale føringer. Teamet yter et variert og helhetlig tilbud, som tar utgangspunkt i den enkeltes behov.Rammene Booppfølgingsteamet jobber under ser ut til å muliggjøre det å jobbe på måter som harmonerer med målgruppas behov. Beboerne gir uttrykk for at Booppfølgingsteamet er viktig for dem. Teamet bidrar i forbindelse med flytting frainstitusjon, men også for at beboerne skal kunne mestre og bo i egen bolig over tid. Booppfølgingsteamet bidrar til stabilitet og trygghet for beboerne som harmye erfaring med det motsatte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSFPR-forskningsrapport; 2-2017
dc.subjectpsykiske lidelsernb_NO
dc.subjectrusmisbruknb_NO
dc.subjectbolignb_NO
dc.titleOppsummeringsrapport fra «Evaluering av Booppfølgingsteamet i Velferdsetaten i Oslo kommune»nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri,nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record