• Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 

   Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-05-15)
   Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og ...
  • Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 261, Report, 2010)
   Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi ...
  • Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO. Vega kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Støren, Helge; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2012-10-19)
   Rapporten er en evaluering av skole, barnehage og SFO i Vega kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomisk rapportering og organisering.
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-04-09)
   Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé ...
  • Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 

   Lunder, Trond Erik; Thorstensen, Audun (TF-notat 23/2009, Working paper, 2009-05-22)
   Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er ...
  • Kommunereformen og Nesset kommune. Kan Nesset bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-02-13)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-03-10)
  • Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut (Research report, 2013-05-25)
   Utredningen fokuserer på konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner. Det legges spesielt vekt å avdekke konsekvenser knyttet til økonomi, administrasjon, tjenesteproduksjon og forvaltning, demokrati og ...
  • Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Lexau, Øyvind; Streitlien, Åse; Hagen, Anette; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2013-02-28)
   På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Telemarksforsking sett på mulige konsekvenser av overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagesektoren.
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2008, Report, 2008-03-03)
   De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å ...
  • Mosvik og Inderøy : utredning av kommunesammenslåing 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut (Rapport 264, Report, 2010)
   Rapporten utreder mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy med virkning fra 2012.
  • Nordhordland Kommunestruktur 2015. Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) 

   Lie, Kjetil; Baksås, Tor Erik; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Research report, 2013-12-20)
   Regionrådet for Nordhordland har hausten 2013 fått utarbeida ein rapport som vedtaksgrunnlag for val av vidare prosess knytt til prosjektet «Kommunestruktur 2015». Rapporten tek for seg ulike sider ved å velje å gå vidare ...
  • Næringsanalyse for Innherred 

   Vareide, Knut; Thorstensen, Audun (Arbeidsrapport 30/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og er en oppdatering av tidligere næringsanalyser. Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2006, Enhetsregisteret og diverse statistikk fra SSB. Analysen ...