Viser treff 1-20 av 4698

  • Voksenopplæring for alle. 

   Hovden, Kristine (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn og formål: Norge står overfor en utfordring der ca. 560.000 voksne personer har grunnskole som høyeste utdanning. Denne gruppen rapporterer høyere arbeidsledighet, dårligere helse og lavere livskvalitet enn de som ...
  • Consumer self-tracking behavior: An investigation of the drivers and outcomes of self-tracking 

   Jin, Daoyan (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;50, Doctoral thesis, 2019)
   Despite the increasing popularity of self-tracking technologies in the market (e.g., activity tracking devices and apps), consumer adoption of these technologies continues to be a challenge, and there exists concerns about ...
  • Membership Change in Advertising Development Teams: The Role of Market Knowledge and Information Elaboration 

   Koulaei, Afra (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;51, Doctoral thesis, 2019)
   Advertising agencies rely on membership change to improve creative team performance. In a study of 224 advertising projects in the US, I consider the effect of team membership change on two desirable team’s creativity-relevant ...
  • Ready to let go! Effects of consumers’ task expertise on forming intentions to adopt autonomous products 

   Tariq, Adeel Ahmed (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;55, Doctoral thesis, 2019)
   The concept of self-performing products can be traced back to the world’s earliest civilizations and has long been a staple of science fiction. Fiction has now become reality as we experience the rise of autonomous products ...
  • Yngre ingeniørers bruk av smarttelefon i balanseringen mellom arbeidstid og fritid. 

   Faksvåg, Rune (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Smarttelefonen har de senere årene fått en utvidet funksjon og rolle i folks liv og arbeidsliv. Dette studiet ser nærmere på hvordan yngre ingeniører opplever dagens bruk av smarttelefon i relasjon til balanseringen ...
  • Diakonal sykepleie i møte med statlig velferd og kirke. 

   Homb, Jon Eirik (Master thesis, 2019)
   Diakonissehuset i Oslo var den første institusjonen som utdannet sykepleiere i Norge, og deres diakonisser var i flere tiår de eneste sykepleierne i landet. De hadde et system med stor kontroll over diakonissenes tilværelse, ...
  • Pasientopplevd kvalitet på Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF. 

   Eriksen, Alison Axisa (Master thesis, 2018)
   Hensikten med studien var å foreta en evaluering av pasientopplevd kvalitet på Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV). For å identifisere hva som er viktig i forhold til kvalitet for pasienter som blir behandlet ...
  • Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk 

   Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias (Conference object, 2019)
   Denne studien baserer seg på perspektiver rundt dyplæring. Det søkes å vise hvordan mer tudentaktive læringsformer kan skape mere robuste læringspraksiser som igjen muliggjør dyplæring. Studien søker å vise at en slik ...
  • Ungdom og skjermbruk etter leggetid. 

   Fuglseth, Solfrid (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn og formål: Dagens ungdommer bruker stadig mer tid på ulike skjermer og mange tar dem også med seg når de går og legger seg. Der er et økende fokus i samfunnet på mulige negative konsekvenser dette kan ha på ...
  • Folk flest er til å stole på. Sosial tillit i Norge fra 2002 til 2016. 

   Palm Pettersen, Mikael (Master thesis, 2019)
   Norden topper listene over land med mest tillitsfulle borgere. Blant nordmenn er det 74% som har tillit til folk flest. Samfunn hvor majoriteten av befolkningen har tillit til folk flest er imidlertid unntaket snarere enn ...
  • Managing Risk and Opportunities in Complex Projects 

   Rolstadås, Asbjørn; Johansen, Agnar; Bjerke, Yvonne C.; Malvik, Tobias O. (Chapter, 2019)
   Projects is the preferred model for one-of-a-kind production. Projects may be difficult to manage due to complexity and many involved stakeholders. Stakeholders are a major source of uncertainty. Uncertainty may be both ...
  • Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering. Følgeforskning delrapport 3 

   Skeide Fuglerud, Kristin; Lauritzen, Bent Håkon; Eide, Hilde (Research report, 2019)
   Sammendrag og anbefalinger Rehabiliteringsprosjektet i denne perioden har hatt særlig fokus på følgende hovedtemaer: - Forankring og ny kommunestruktur - Helhetlige forløp og lokalsamfunnet som ressurs - Etablering ...
  • Student perspectives on formative feedback as part of writing portfolios 

   Bader, Monika; Burner, Tony; Iversen, Sarah Hoem; Varga, Zoltan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Despite the crucial role that students play in formative assessment practices, student perspectives on such practices are relatively under-researched. Through a qualitative analysis of 128 reflection notes written by student ...
  • Sykepleiestudenter og helsefremmende læring. 

   Nørbygaard Bjerva, Hanne (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Sykepleieutdanningen omhandler både teori og praksisstudier. Dette prosjektet fokuserer på den teoretiske delen og har undersøkt sykepleiestudenters læringsopplevelser i klasseromsundervisning. Det finnes lite ...
  • «Ja, hva fader skulle en funnet på om en ikke hadde vært her da?» 

   Sterner, Nina (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn. Puber er en attraktiv arena for rekreasjon som står i et spenn mellom å være potensielt helseskadelig, blant annet gjennom alkoholbruk, og potensielt helsefremmende ved å være en arena som tilrettelegger for ...
  • Offentlige tjenesteyteres beskrivelser og forståelser av samarbeid med lavinntektsfamilier om deres boforhold - en kvalitativ studie. 

   Braut, Mari (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Å utvikle og utføre gode velferdstjenester er et viktig oppdrag for samfunnet. Det er en helsefremmende oppgave å identifisere på hvilken måte dette kan skje. For å opprettholde velferdsbehovene trenger vi å ta ...
  • Simulation and microfabrication of MEMS vacuum electronic devices for terahertz technology 

   Billa, Laxma Reddy (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;49, Doctoral thesis, 2019)
   Numerous applications explore the scarcely used terahertz (THz) band in the electromagnetic spectrum. However, widespread utilization of the THz band is technically challenging, due to the lack of power sources. The power ...
  • Heia Sabotøren! 

   Solum Hermansen, Heidi; Seip, Ingri (Master thesis, 2019)
   Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er ansvarlig for over 90% av pasientskadene, og skyldes som oftest manglende pasientsikkerhet. Pasientens smitte- og immunstatus kan være ukjent ved ankomst til akuttmottak, og på ...
  • Delirium i sykehjem. 

   Skretteberg, Wenche Helen (Master thesis, 2019)
   Delirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være ...
  • Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten. 

   Myhre-Nilsen, Kine (Master thesis, 2019)
   Langvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre ...