Show simple item record

dc.contributor.advisorSolli, Hilde
dc.contributor.authorGrytten, Line Honningdal
dc.date.accessioned2022-08-11T16:42:32Z
dc.date.available2022-08-11T16:42:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6537723:49184501
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011401
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Bakgrunn for denne studien er behovet for å identifisere ny og oppdatert kunnskap om faktorer som påvirker sykepleieres motivasjon til å lære seg DIPS Arena. For å svare på studiens problemstilling er det valgt å bruke selvbestemmelsesteorien som teoretisk rammeverk for å belyse studiens funn. Metode: Dette er en kvalitativ studie med et hermeneutisk-fenomenologisk vitenskapelig perspektiv. Datainnsamlingen baserer seg på individuelle semistrukturerte intervjuer med seks sykepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten. Sykepleierne er rekruttert fra en avdeling som skal innføre DIPS Arena i nær fremtid. For å analysere intervjuene er det valgt å benytte en systematisk tekstkondensering som metode. Resultat: Fra analysen ble det identifisert tre kategorier: kompetansebygging, kultur for endringer og forhåpninger til kommende implementeringsprosess. Den første kategorien «kompetansebygging», handler om informantenes erfaringer fra tidligere opplæringer, digital forståelse blant informantene og mestring. Den andre kategorien «kultur for endringer», handler om informantenes holdninger og opplevelse av kollegers holdninger til nye digitale systemer. Den tredje hovedkategorien «forhåpninger til kommende implementeringsprosess», handler om informantenes forventninger til DIPS Arena og overgangsfasen, og deres forventninger til informasjon. Konklusjon: Studien avdekker resultater som viser sykepleieres refleksjoner rundt innføringen av DIPS Arena, samt deres erfaringer som bidrar til å gi forståelse for faktorer som påvirker deres motivasjon til å ta i bruk nye systemer. Studiens resultater viser til at informasjon, tilpasset opplæring og positive holdninger hos ledelsen er essensielle faktorer for å øke sykepleieres motivasjon til å lære DIPS Arena. Nøkkelord: implementering, DIPS Arena, motivasjon, spesialisthelsetjenesten, sykepleiere
dc.description.abstractBackground: The background of the study is the need to identify new and updated knowledge about factors that affect nurses' motivation to learn DIPS Arena. To answer the research question, the self-determination theory as a theoretical framework has been applied. Method: This is a qualitative study with a hermeneutic-phenomenological scientific perspective. The data collection is based on individual semi-structured interviews with six nurses who work in the specialist health service. The nurses were recruited from a department that will introduce DIPS Arena in 2022. To analyze the interviews the systematic text condensation method has been used to analyze the obtained interviews. Result: From the analysis, three categories were identified: competence building, culture for change and hopes for the upcoming implementation process. The first category, competence building, is referring to the informants' experiences from previous training, digital understanding among the informants and mastery. The second category, culture for change, is about the informants 'attitudes and experience of colleagues' attitudes towards new digital systems. The third category, hopes for the upcoming implementation process, revolves around the informants' expectations of DIPS Arena and the transition phase, and their expectations for information. Conclusion: The findings of the study show nurses' reflections on the introduction of DIPS Arena, as well as their experiences that help to provide an understanding of factors that affect their motivation to use new systems. The research findings indicate that information, adapted training and positive attitudes of the management are essential factors to increase nurses' motivation to learn DIPS Arena. Keywords: implementation, DIPS Arena, motivation, hospital, nurses
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleSykepleieres refleksjoner om innføring av DIPS Arena: En kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record