Show simple item record

dc.contributor.advisorHernes, Tor
dc.contributor.authorEngesvik, Tove
dc.contributor.authorSnoghøj, Hege Elisabeth
dc.date.accessioned2022-07-14T16:41:31Z
dc.date.available2022-07-14T16:41:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6566676:50510278
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005515
dc.description.abstractI denne studien har vi tatt utgangspunkt i den nyeste reformen i skolen, fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet, 2020), og har belyst tilslutning til denne reformen fra lærernes perspektiv. Fagfornyelsen innebærer en stor endring i skolens innhold, og legger opp til en helt ny forståelse for hvordan undervisningen skal foregå i skolene (Kunnskapsdepartementet, 2019b). Vi har argumentert for hvordan tilslutning hos lærerne kan være avgjørende for implementeringen av fagfornyelsen ved en videregående skole, og for å svare på dette har vi benyttet følgende problemstilling: “Hvordan tilslutter lærerne i videregående skole seg fagfornyelsen?» Denne casestudien er basert på et kvalitativt forskningsdesign, og det er benyttet tre ulike metoder for innhenting av empiri. Vi har gjennomført dybdeintervjuer og feltsamtaler som primære metoder. Som sekundærempiri har vi benyttet resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av skolen vi forsker på. Gjennom en pragmatisk, abduktiv tilnærming har vi tolket og analysert empiri opp mot tidligere forskning innen skoleutvikling og endring i skolen, samt teori om meningsskaping. Vi har fokusert på tilslutning som et avgjørende element for meningsskaping, hvor meningsskaping betyr at vi handler på en spesiell måte fordi det gir mening for oss (Hernes, 2016). Ut ifra dette perspektivet vil det som gir mening for en lærer, påvirke hvordan vedkommende handler. Gjennom analyse og fortolkning av empirien er våre mest fremtredende funn at lederskap og organisering, et tydelig narrativ, samhandling og samhandlingsmønstre er viktige elementer for lærernes tilslutning til fagfornyelsen ved denne skolen. Hvordan ledelsen prioriterer og avsetter tid påvirker lærernes samhandling og samhandlingsmønstre, som i stor grad er viktig for lærernes endring av praksis. I tillegg har vi sett at et tydelig narrativ og involvering av lærerne er med på å skape tilslutning til endringsprosessen. For lærerne er tidsbruk, nytteverdi og eksterne forhold viktige faktorer for graden av tilslutning, og vi har belyst hva som har vært fremmende og hemmende faktorer i prosessen med implementering av fagfornyelsen ved denne skolen. I studien har vi sett på hvordan ulike faktorer påvirker ulike former for tilslutning. Basert på dette presenteres en modell som viser hvordan disse elementene kan henge sammen. Nøkkelord: meningsskaping, tilslutning, narrativ, samhandling, ledelse, innramming
dc.description.abstractThis study is based on the latest school reform fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet, 2020), and it has focused on commitment to this reform from the teachers' perspective. Fagfornyelsen involves a major change in the schools`s content, and adds up to a completely new understanding of how teaching should take place in schools (Kunnskapsdepartementet, 2019b). We have argued for how commitment from teachers can be decisive for the implementation of fagfornyelsen in upper secondary school, and to answer this we have posed the following question: "How do teachers in upper secondary school commit to fagfornyelsen?" This casestudy is based on a qualitative research design and three different methods have been used to obtain empirical data. We have conducted in-depth interviews and field interviews as primary methods. As a secondary method, we have used a survey conducted by the school of our study. Through a pragmatic, abductive approach, we have interpreted and analyzed empirical data in relation to previous research in school development and change in school, as well as the theory of sensemaking. We focus on commitment as a crucial element for sensemaking, where sensemaking means that we act in a special way because it makes sense to us (Hernes, 2016). From this perspective, what makes sense for a teacher will affect how he or she acts. Through analysis and interpretation of the empirical data, our most prominent findings are that leadership and organization, a clear narrative, interaction and interaction patterns, are important elements for teachers' commitment to fagfornyelsen at the school in our study. How management prioritizes and allocates time affects teachers´ interaction and interaction patterns, which are largely important for teachers' change in practice. In addition, we have seen that a clear narrative and involvement of teachers help to create support for the change process. For teachers, time use, usefulness and external factors are important factors for the degree of commitment, and which factors that have been promoting or prohibiting the process at this school. In the study, we have looked at how different factors working against different forms of commitment. Based on this work, we present a model for how these factors can be connected. Keywords: sensemaking, commitment, narrative, interaction, leadership, framing.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEn ny reform i skolen - hvordan skape mening for lærerne?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record