Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøseth, Idun 
dc.contributor.authorLindtveit, Tone
dc.contributor.authorSkeie, Connie Malin
dc.date.accessioned2022-06-23T16:41:50Z
dc.date.available2022-06-23T16:41:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6565262:49808757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000372
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt: Utforske Kvinners erfaringer med fysiologisk setefødsel med henblikk på endringer og forbedringer vi som fødselshjelpere kan gjøre for å bedre kvinnenes fødselsopplevelse. Metode: Fenomenologisk studie med semistrukturerte, individuelle dybdeintervju av 11 kvinner som har gjennomført en fysiologisk setefødsel i perioden mai til desember 2021. Intervjuene ble utført Januar 2022. Giorgis deskriptive metode ble brukt for å analysere datamaterialet. Resultat: Fenomenet kvinners erfaringer med fysiologisk setefødsel blir presentert i fire hovedkonstituenter. «Kunsten å håndtere det uforutsette»; kvinnenes personlige egenskaper, og evne til å danne mental beredskap i møte med det uforutsette i fødsel. «Fødselshjelpernes mange ansikt»; trygghet og tillit i relasjon til fødselshjelperne. «Hadde jeg bare visst det på forhånd»; kvinners opplevelse av å føle seg forberedt og betydningen av tidligere erfaringer og informasjon. «Dronning i egen fødsel»; opplevelse av medbestemmelse, kontroll og mestring. Konklusjon: Kvinnene hadde ulike erfaringer med fysiologisk setefødsel og beskrev alt fra drømmefødsel til mer utfordrende fødsler. Følelsen av å ikke være forberedt, manglende informasjon, tap av medbestemmelse og kontroll påvirket fødselsopplevelsen negativt. Tillitsfulle møter med sensitive fødselshjelpere som ivaretok kvinnene og sørget for tilstrekkelig informasjon, bidrog til en god fødselsopplevelse. Funnene indikerer et behov for økt informasjon og en mer individuell tilpasset fødselsomsorg.
dc.description.abstractPurpose: To explore women’s experiences with physiological breech births regarding changes and improvements midwives can do to improve women’s birth experiences. Methods: Phenomenological study utilizing semi- structured, individual in- depth interviews of 11 woman who underwent a physiological breech birth Mai- December 2021. Data were analyzed using Giorgis phenomenological, descriptive method. Results: The phenomenon of women’s experiences with physiological breech birth is presented in four main constituents. “The art of dealing with the unforeseen”; the women’s personal characteristics and ability to form mental preparedness in the face of the unforeseen in childbirth. “The many different faces of the midwives”; security and trust in relation to the midwives and gynecologists. “If I had only known in advance”; women’s experiences of feeling prepared and the importance of past experiences and information. “Queen over her own birth”; experience of co- determination, control, and mastery. Conclusions: The woman had different experiences with physiological breech birth, where someone called it a dream birth, others described it more challenging. The feeling of not being prepared, lack of information, loss of co- determination and sense of control, negatively affected the birth experiences. The findings indicate a need for increased information and a more individually tailored maternity care.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleKvinners erfaringer med fysiologisk setefødsel. En fenomenologisk studie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel