Show simple item record

dc.contributor.advisorSteiro, Trygve
dc.contributor.authorGjersøe, Kine
dc.date.accessioned2021-12-09T17:41:22Z
dc.date.available2021-12-09T17:41:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:6353092:46314790
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833630
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI min undersøkelse har jeg søkt svar på hvordan fritidsbåtbransjen i Norge stiller seg til den kommende grønne omstillingen i sektoren, og hvordan bransjen eventuelt kan bidra til å løse utfordringene knyttet til denne prosessen. Datamaterialet består av kvalitative intervjuer av tre aktører innen fritidsbåtbransjen i Norge, deltakelse på konferanse med en rekke sentrale aktører samt dokumentanalyse. Valg av informanter er gjort på bakgrunn av at de skulle ha ulike roller og innfallsvinkel i forhold til oppgavens problemstilling. Det ble i mine innledende runder med litteratursøk klart at det eksisterer lite forskning på fritidsbåtliv og koblingen mellom fritidsbåtbransjen og miljø, til tross for at fritid i båt er en svært utbredt og tradisjonsrik aktivitet i Norge. Rapporten «Fritidsbåter og miljø – en studie av båtliv, forbruksvekst og miljøansvar» (2010) inneholder imidlertid analyse av flere temaer som er sentralt for problemstillingen i min oppgave, og utgjør derfor en viktig del av min dokumentanalyse. Mine funn tyder på at bransjen har erkjent at en grønn omstilling vil skje i bransjen i nær fremtid, og uttaler at denne ønskes velkommen, men at det eksisterer en rekke barrierer før overgang til utslippsfrie fremdriftsløsninger ansees som realistisk. I hvilken grad disse barrierene vurderes som utfordrende varierer blant aktørene i min undersøkelse, men et fellestrekk er en avventende holdning til omstillingen. På tidspunktet mine undersøkelser ble foretatt var det få av informantene som aktivt hadde involvert seg for å bidra til moment i prosessen. Andre aktører i bransjen fremsto som mer proaktive, men også her fant jeg en avventende holdning blant flere, i påvente av reguleringer fra staten og teknologisk utvikling.
dc.description.abstractIn my research I seek to answer how the Norwegian leisure boating industry view the coming green transition within the sector, and how the industry might contribute to solving the challenges of this process. My research material consists of three qualitative interviews of informants within the Norwegian leisure boating industry, participation in a digital conference where many central members of the industry contributed, as well as document analysis of existing data. I chose the informants in my study based on their differing roles in the industry and perspectives on the topic of my research. During my initial search for relevant literature, I discovered that there is little research done on the topic of leisure boating in an environmental context, even though leisure boating is a widely spread and immensely popular leisure activity with deeply rooted traditions in Norway. A study called “Leisure boats and the environment – a study of boating, consumption growth and the environment” (2010), does however include analyses of several topics key to my own research questions, and thereby constitutes an important part of my document analysis. My findings suggest that the industry has acknowledged the fact that a green transition will happen in the near future, and although the industry claim to welcome it, there exist several barriers to overcome before the transition toward emission-free propulsion solutions is viewed to be realistic. To what extent these barriers are considered challenging among the participants in my study varies, but å common denominator is an apprehensive attitude toward the transition. At the time of my enquiry, few of the informants had actively engaged their company/organization in contributing to bringing momentum to the transition process. Some members of the industry appeared to be more pro-active, but a pending attitude awaiting state regulations or technological progress was detected among this group as well.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleMiljømessig samfunnsansvar - grønn omstilling i norsk fritidsbåtbransje
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record