Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Susanne
dc.contributor.authorHvitstein, Astrid Irene Stålerød
dc.date.accessioned2021-11-26T09:52:57Z
dc.date.available2021-11-26T09:52:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2420875:39228985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831624
dc.description.abstractBakgrunn: Samfunnsendringer de siste tiår har påvirket og gitt nye mønstre i arbeids- og familielivet. Flere kvinner, særlig mødre, deltar i arbeidsmarkedet, samtidig som fedre bidrar mer i familien. Aleneforeldre og dobbeltarbeidende foreldre utgjør også en større andel av arbeidsstokken en før. Endringene legger føringer for hvordan individet opplever å kombinere ulike roller i arbeidslivet og familielivet noe som også påvirker og gir ulike helseutfall. Formål: Målet med denne masteroppgaven er å belyse hvordan ulike ressurser i en rolle kan overføres til en annen rolle og føre til berikelse i den mottakende rollen. Samtidig som søkelyset rettes mot hvilke individuelle, sosiale og strukturelle ressurser som påvirker denne berikelsen. Problemstilling: På hvilken måte kan kombinasjonen av ulike roller i arbeidslivet og familielivet oppleves som berikende for arbeidstakere i privat barnehage? Teorigrunnlaget: Masteroppgaven er skrevet innen fagfeltet helsefremmende arbeid og teorigrunnlaget vil omfavne dette perspektivet. For å besvare oppgavens problemstilling belyses også teori knyttet til sosial støtte, well-being, samt teori til studiens tema, arbeids- og familieberikelse. Jobbkrav- ressurs modellen benyttes som en forklaringsmodell i oppgaven. Metode: Studien bygger på en kvalitativ metode og bruk av semistrukturerte intervjuer. Det er gjennomført transkribering og analysearbeidet er blant annet inspirert av Granheim & Lundmans (2004) Kvalitativ innholdsanalysemetode. Data Syv intervjuer er gjennomført. Fire barnehagelærere, to kvinner og to menn, og tre fagarbeidere, to kvinner og en mann. Alle informantene er fulltidsansatte i private barnehager i Sørøst- Norge. Hovedfunn: Funn i studien viser at arbeidstakere i privat barnehage opplever berikelse ved å kombinere ulike roller i arbeidslivet og familielivet og at berikelsen oppleves sterkest når informantene kombinerer profesjonsrollen med foreldrerollen. Det vil si rollekombinasjoner mellom to av våre aller viktigste settinger. Berikelse oppleves både fra arbeidslivet til familien og motsatt. Hovedfunnene knyttes til det å ha god dag på jobb, hvor ulike arbeidsmiljøfaktorer påvirker opplevelsen av berikelse, samtidig som berikelse knyttes til erfaringer og kunnskap informanten besitter gjennom arbeid og oppdragelse av barn i arbeidslivet og familielivet. Et annet viktig funn knytter berikelse til det å jobbe bevisst med egen selvutvikling. Forhold som fremmer berikende rollekombinasjoner knyttes til ulike ferdigheter og perspektiver, psykologiske ressurser og viktigheten av sosial støtte.
dc.description.abstractBackground: Societal changes in recent decades have influenced and given new employment- and family patterns. More women, especially mothers, participate in the labour market, while fathers contribute more to their family roles. Single parents and dual earner couples also make up a larger part of the workforce. These changes influence how the individual experiences combining different roles in work- and family lives and will affect health outcomes for the individual, the family and the work. Purpose: The aim of this study is to shed light on how resource transfers between work-and family roles can provide enrichment for the individual, the family and the work. At the same time, the focus is on which individual, social and structual resources affect enrichment. Issues: In what way can the combination of different roles in working life and family life be perceived as enriching for workers in private kindergarten? The theory basis: Theory is linked to the field of health promotion, social support, well-being, and work- and family enrichment to answer the investigated research question. The Job demand- resourses model is used as an explanation model. Method: These study is based on a qualitative method focusing on interviews. Transcribedand the analysis work is inspired by Granheim & Lundman's (2004) qualitative contentanalysis method Data Seven interviews have been conducted. Four kindergarten teachers and three skilled workers, four women and three men. All informants are fulltime workers in private kindergartens in the Southeast of Norway. Main findings: Employees in private kindergarten experience enrichment by combining different roles in the working life and family life. Combining the role of professionalism with parenthood is what provides the greatest enrichment. The informants experience the enrichment both from work to family and from family to work. Enrichment is linked to having a good day at work, where a good working environment, mastery, good relationships and feedback culture are important. The informants also experience enrichment when experiences and knowledge is transferred between the roles. Factors that affect enrichment between roles are assosiated with different skills and perspectives, psychological resources and the importance of social support.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleSamhandling mellom arbeidsliv og familieliv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel