Show simple item record

dc.contributor.advisorMette Tøien
dc.contributor.authorØstensen, Ingri Marie Gjerding
dc.date.accessioned2021-11-25T08:13:27Z
dc.date.available2021-11-25T08:13:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2288653:37826401
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831386
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Det finnes lite forskning på utstyrssekker i hjemmesykepleien. Mål: Hensikten med studien var å undersøke hva sykepleiere mente de trengte, og hva de disponerte, av tilleggsutstyr de kunne ta med fra hjemmesykepleiekontoret av undersøkelsesutstyr i hjemmesykepleien, og å utforske om de opplevde at de har fått nødvendig opplæring i bruk. Metode: Studien er en spørreundersøkelse med tversnittdesign. 500 besvarte spørreskjema Resultat: Funn viser undersøkelsesutstyret de oppgav å trenge samsvarte i stor grad med det de disponerte. 52,4 % av norske hjemmesykepleiere hadde tilgang på undersøkelsesutstyr de kunne ta med på pasienttilsyn i mars 2019. Hjemmesykepleiere som disponerte utstyrssekker hadde tilgang til mer undersøkelsesutstyr, enn det hjemmesykepleiere uten utstyrssekker hadde, både når det gjaldt antall produkter og mengde, og tilgang var forskjellig mellom fylker. 61,8 % tok med utstyrssekkene ved hvert tilsyn/ daglig. 27,7 % av de som disponerte utstyrssekker valgte å kun ta med sekker ved mistanke om akutt forverring /sjeldent. 53,3% av de som ikke disponerer utstyrssekk utelater ofte å utføre nødvendige kartlegginger, mot 21,7% hos de disponerer utstyrssekk. Konklusjon: Studiens funn indikerer at dagens organisering av utstyrssekker har et betydelig potensiale forbedring. Disse funnene kan være til nytte ved utarbeidelse ved nye retningslinjer for hjemmesykepleien.
dc.description.abstractBackground: There are little research on nursing bags in home care service. Aim: The purpose of the study was to investigate what homecare nurses thought they needed, had and could bring from the home care office of medical equipment, and to explore whether they felt they had received the necessary training in use. Method: The study is a survey with cross-sectional design. 500 answered questionnaires Result: Findings shows that the examination equipment they stated they needed corresponded to a large extent with what they had at their disposal. 52.4% of Norwegian home care nurses had access to examination equipment they could bring to patient supervision in March 2019. Home care nurses who disposed of equipment bags had access to more examination equipment than home care nurses without equipment bags had, both in terms of number of products and quantity, and access was different between counties. 61.8% brought the equipment bags at each inspection/daily. 27.7% of those who disposed of equipment bags chose to only bring bags in case of suspicion of acute deterioration/rare. 53.3% of those who do not dispose of equipment bags often omit to carry out necessary mappings, compared with 21.7% of those who dispose of nursing bags. Conclusion: The study's findings indicate that the current organization of nursing bags has a significant potential for improvement. These findings may be useful in preparing new guidelines for home nursing.
dc.language
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleTilgang til undersøkelsesutstyr og opplæring i bruk av utstyret blant hjemmesykepleiere i Norge -en tversnittstudie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record