Show simple item record

dc.contributor.advisorBing-Johnsson, Pia
dc.contributor.advisorSaga, Elin
dc.contributor.authorToro Lisboa, Claudia Andrea
dc.date.accessioned2021-11-25T08:13:14Z
dc.date.available2021-11-25T08:13:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.usn:wiseflow:2063713:33252592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831379
dc.description.abstractBakgrunn: Ved Akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold pågår det et pilotprosjekt, der en oppgaveglidning fra anestesileger til spesialtrenede sykepleiere testes ut, ved at et utvalg sykepleiere opplæres i å sette ultralydveiledet nervus femoralisblokade på pasienter med påvist hoftebrudd, før operasjon. Mål: Denne masterstudien har hatt som formål å undersøke noen av disse pasientenes perspektiver som deltakere i dette pilotprosjektet, for å undersøke om oppgaveglidning i denne sammenhengen er vellykket, og å se om pasientenes tilbakemeldinger kan brukes i arbeidet med å forbedre behandlingen på Akuttsenteret. Metode: For å evaluere pasientenes erfaringer med opplæringsprosedyren for ultralydveiledet nervus femoralisblokaden, intervjuet jeg pasientene omtrent 24 timer etter smertebehandlingen. Pasientenes utsagn er kodet og fortolket i et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, for å forstå pasientenes inntrykk, erfaringer og perspektiver. I studien er det sett på faktorer som påvirker pasientens grad av tilfredshet, opplevelse av smerte, stress og mestring, opplevd ventetid, samt hvor mye informasjon de satt igjen med, av den som ble gitt på akuttmottaket. Kommentarer om selve oppgaveglidningen er også tatt med. Resultat: Pasientene i denne studien var gjennomgående veldig fornøyd med måten de ble tatt imot på Akuttsenteret, og behandlingen de fikk der. Ingen har klaget på at det ble for lenge å vente, og alle mente de fikk god og rask effekt av smertebehandlingen. På spørsmål om hvordan de reagerte på at smertebehandlingen ble utført av en sykepleier, beskrev pasientene sykepleierne som «rolige», «profesjonelle», «veldig flinke» og «fantastiske» i måten de utførte smertebehandlingen på. Samtidig sa de fleste at de ikke hadde noe imot at dette ble gjort av en sykepleier, så lenge behandlingen ble gjort på en ordentlig måte, av en faglig dreven person. Konklusjon: Studien har vist at det er viktig å behandle pasientene individuelt, og ta hensyn til eventuelle utfordringer som mange eldre mennesker har, med tanke på mulig kognitiv svikt, spesielt hørsel og evnen til å bearbeide mye informasjon. Det å skape en trygg ramme rundt oppholdet på Akuttsenteret er viktig, omsorg, kommunikasjon og informasjon er sentrale begreper. Profesjonalitet blant helsearbeiderne er også med på å fjerne eventuell usikkerhet og redsel hos pasientene. Oppgaveglidning i den form som ble gjort her, har fungert godt, og viser at så lenge det blir gitt god opplæring, og at endringer forankres i tverrfaglig samarbeid og i sykehusets organisasjon, kan flere legeoppgaver gjøres av sykepleiere.
dc.description.abstractBackground: At Vestfold Hospital Trust, a pilot project, in which a task shifting from anesthesiologists to specially trained nurses is tested, where a selection of nurses is trained to apply preoperative ultrasound-guided femoral nerve block to patients with proven hip fractures. Aim: This Master thesis was conducted to examine some of these patients' perspectives as participants in the pilot project, to see if task shifting in this context are successful, and if the patients’ feedback can be used to improve the treatment at the Emergency Department. Method: In order to evaluate the patients’ experience with the ultrasound-guided femoral nerve block training procedure, we interviewed the patients approximately 24 hours after the nerve block procedure. In this study, we define Emergency Department as an inpatient acute care hospital setting. The patients’ statements were coded and interpreted in a phenomenological and hermeneutic perspective, in order to understand the patients’ impressions, experiences and perspectives. We have looked at factors that affect the patients' degree of satisfaction, including the patients’ experience of pain, stress and coping, experienced waiting time, as well as how much information they remembered, information provided during the stay at the Emergency Department. Comments about the actual task shift are also included. Results: The patients in this study were generally very satisfied with the admission at the Emergency Center, and with the treatment received. No one complained about long waiting time, everyone thought they got a good and fast effect from the pain management. When asked how they reacted to the fact that the pain management was performed by a nurse, the patients described the nurses as "calm", "professional", "very good" and "fantastic" how they performed this task. And most of the patients said that they did not mind that this was done by a nurse, as long as the treatment was done in a proper way, by a skilled person. Conclusion: This study has shown that it is important to treat patients individually, remembering any challenges that many older people have; possible cognitive impairment, especially loss of hearing and the ability to process a lot of information. Creating a safe environment during the stay at the Emergency Department is important - communication and information are keywords. Professionalism among health workers also helps to remove possible uncertainty and fear among patients. Task shifting in the form that was done here, was successful, and shows that as long as good training is provided, and changes are anchored in the hospital’s organization and interaction between nurses and doctors, a number of medical tasks can be done by nurses.
dc.language
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titlePasientenes perspektiver i opplæring av ultralydveiledet nervus femoralisblokade. En studie om oppgaveglidning fra anestesileger til spesialtrenede sykepleiere
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record