Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrygve Steiro
dc.contributor.authorHansen, Anita Linea
dc.date.accessioned2021-11-18T17:41:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:6353092:46397137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2830367
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne studien har jeg ønsket å se på hvordan innramming, samhandling og samhandlingsmønstre har endret seg som følge av langvarig pålagt hjemmekontor, og hva vi kan lære fra disse erfaringene, på godt og vondt, for å definere den nye normalen post covid-19. For å besvare dette spørsmålet har jeg hatt følgende forskningsspørsmål (1) Hvordan har teknologiske og organisatoriske rammebetingelser endret seg under koronapandemien, og hvilken betydning har de hatt for samhandling og samhandlingsmønstre? (2) Hvordan har etablering og vedlikehold av relasjoner og situasjonsforståelse vært i endring fra hjemmekontoret? (3) Hvordan oppleves trivsel, motivasjon og mestring på hjemmekontoret? Hovedformålet med min oppgave har vært å belyse problemstillingen i kontekst av påtvungent hjemmekontor hos min arbeidsgiver, Fremtind Forsikring. Dette har jeg forsøkt å gjøre gjennom en enkeltcase-studie med innsamling av kvalitative data i en tverrsnittsundersøkelse. For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført semistrukturerte personlige intervju av et utvalg på totalt 10 intervjupersoner basert på en formålsrettet vurdering av hvilke team og respondenter som kunne gi mye og god informasjon for å besvare problemstillingen. I kapittel 5 Oppsummerende diskusjon og konklusjon, figur 13, har jeg lagd en konseptuell fremstilling av de viktigste funnene som illustrerer hvordan nye former for innramming har satt premisser for samhandling og samhandlingsmønstre fra hjemmekontoret, samt hvordan disse igjen har påvirket motivasjon og trivsel. Basert på de viktigste funnene har jeg strukturert opp den oppsummerende diskusjonen etter fire hovedtemaer som danner grunnlaget for mine anbefalinger for den nye normalen. (1) Psykologisk trygghet og terskel for aktiv deltagelse i samhandlingen. Det er økt tilslutning og mer aktiv deltagelse i store digitale informasjonsmøter, som eksempelvis læringsarenaer, og terskelen for å være presentatør ser ut til å være lavere for mange sammenlignet mot tilsvarende møter i fysisk format. (2) Skape mening og felles retning. Her diskuterer jeg betydningen av og behovet for en mer synlig konsernledelse i en slik langvarig unntakstilstand, samt reflekterer over den tapte muligheten og det uforløste potensialet som kan ligge i hyppigere, digitale allmøter i et format som muliggjør spørsmål, kommentarer og direkte-reaksjoner underveis. (3) Komplekse samhandlingsoppgaver med behov for visuell samhandling. Analysen viser at komplekse samhandlingsoppgaver oppleves spesielt krevende å løse digitalt, spesielt i nye team, og jeg argumenterer for at dette er viktig å ta med i betraktningen ved gradvis tilbakeføring til kontoret og når den nye normalen skal etableres. (4) Balansere autonomi og fleksibilitet med effektiv samhandling. En hybrid arbeidsform innebærer en annen kompleksitet og potensial for valgfrihet i samhandlingen enn det man har hatt ved heldigital samhandling. Jeg argumenterer for at det bør klargjøres noen prinsipper for samhandling som ivaretar både de forhold som legger til rette for en effektiv samhandling på den ene siden, og legger til rette for økt autonomi og fleksibilitet som fjernarbeid tilbyr på den andre siden. Avslutningsvis kommer jeg med noen betraktninger rundt anbefalinger for den nye normalen, samt tanker om videre forskning.
dc.description.abstractIn this study, I wanted to look at how framing, interaction and patterns of interaction have changed as a result of long-term imposed home office, and what we can learn from this experience, for better or worse, to define the new normal post covid-19. To answer this question, I’ve had the following research questions (1) How have technological and organizational framework conditions changed during the corona pandemic, and what significance have they had for interaction and patterns of interaction? (2) How has the establishment and maintenance of relationships and situational awareness changed from the home office? (3) How is well-being, motivation and competence experienced in the home office? The main purpose of my study has been to shed light on the problem in the context of a imposed home office with my employer, Fremtind Forsikring. I have tried to do this through a single-case study with the collection of qualitative data in a cross-sectional study. To answer the question, I conducted semi-structured personal interviews with a sample of a total of 10 interviewees based on an appropriate assessment of which team and respondent could provide a lot of good information to answer the questions. In Chapter 5 Summarizing discussion and conclusion, Figure 13, I have made a conceptual presentation of the most important findings that illustrate how new forms of framing have set premises for interaction and patterns of interaction from the home office, and how these in turn have affected motivation and well-being. Based on the most important findings, I have structured the summary discussion according to four main themes that form the basis for my recommendations for the new normal. (1) Psychological security and threshold for active participation in the interaction. There is increased support and more active participation in large digital information meetings, such as learning arenas, and the threshold for being a presenter seems to be lower for many compared to similar meetings in physical format. (2) Create meaning and common direction. Here I discuss the importance of and the need for a more visible corporate management in such a long-term state of emergency, as well as reflect on the lost opportunity and the untapped potential that can lie in more frequent, digital general meetings in a format that enables questions, comments and direct reactions along the way. (3) Complex interaction tasks with a need for visual interaction. The analysis shows that complex collaboration tasks are perceived as particularly demanding to solve digitally, especially in new teams, and I argue that this is important to take into account when gradually returning to the office and when the new standard is to be established. (4) Balance autonomy and flexibility with effective interaction. A hybrid form of work implies a different complexity and potential for freedom of choice in interaction than that which has been the case with fully digital interaction. I argue that some principles of collaboration should be clarified that safeguard both the conditions that facilitate effective collaboration on the one hand, and facilitate increased autonomy and flexibility that teleworking offers on the other hand. In conclusion, I come up with some considerations regarding recommendations for the new normal, as well as thoughts on further research.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHjelp, vi er hjemme! En casestudie av innramming, samhandling og samhandlingsmønstre fra hjemmekontoret
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel