Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Thomas
dc.contributor.authorLysell, Kenneth
dc.contributor.authorSandvik, Viktoria Beal
dc.date.accessioned2021-08-25T16:12:45Z
dc.date.available2021-08-25T16:12:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2498293:44679868
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771267
dc.description.abstractFormålet med dette studie har vært å belyse hvordan en tradisjonelt lukket institusjon opplever et skifte i retning åpne innovasjonsprosesser. På bakgrunn av den raske teknologiske utviklingen er et av målene i Langtidsplan for forsvarssektoren (14. Prop. S (2020-2021)) og nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 17 (2020-2021)) å styrke forsvarssektorens evne til å utnytte seg av ekstern teknologi blant små og mellomstore bedrifter (SMB). I dette studiet har vi undersøkt hvordan forsvarssektorens egen FoU- avdeling, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), oppfatter at deres rolle i det nasjonale innovasjonssystemet endres som følge av de politiske ambisjonene, og hvilke utfordringer og dilemmaer de opplever med en åpen innovasjonsprosess. Data er innhentet via kvalitative forskningsintervjuer med ledere og erfarne medarbeidere fra FFI. Oppgavens forskningsspørsmål er videre analysert og diskutert med utgangspunkt i et systemperspektiv på innovasjon, og i lys av teoretiske perspektiver om nasjonalt innovasjonssystem, åpne og lukkede innovasjonsprosesser. Studiets funn viser at eksterne og interne utfordringer og dilemmaer gjør det utfordrende for SMB å levere til forsvaret, noe som medfører at FFI får en mer sentral rolle i å orkestrere samhandling mellom aktørene i innovasjonsprosessene. Risikoen med å inkludere flere nye aktører, medfører at FFI tar på seg rollen som verifiserer av SMB og deres teknologi. Funnene avdekker samtidig at FFI påtar seg en rolle som politisk rådgiver for hvordan det nasjonale innovasjonssystemet kan bli bedre tilpasset SMB. Studiet viser at FFI sin praksis og strategi rundt operasjonaliseringen av de politiske ambisjonene tilsier en miks av åpne og lukkede innovasjonsprosesser. Med masteroppgaven ønsker vi å gi et bidrag til diskusjonen mellom åpne og lukkede innovasjonsprosesser generelt, og i forsvarssektoren spesielt. Nøkkelord: Innovasjonssystem, nasjonalt innovasjonssystem, åpen innovasjon, lukkede innovasjonsprosesser, Forsvarets forskningsinstitutt
dc.description.abstractThe aim of this study is to shed light on how a traditionally closed institution experiences a shift towards open innovation processes. Based on the rapid technological development, one of the goals in the long-term plan for the defense sector (14. Prop. S (2020-2021)) and national defense industrial strategy (Meld. St. 17 (2020-2021)) is to strengthen the defense sector's ability to utilize external technology among small and medium-sized enterprises (SMEs). In this thesis, we examine how the defense sector's own R&D department, the Norwegian Defense Research Establishment (NDRE), perceives that their role in the national innovation system changes as a result of the political ambitions, and what challenges and dilemmas they face with open innovation processes. The empirical data is gathered through qualitative interviews with managers and experienced employees from NDRE. The data is analyzed and discussed in light of a systems perspective on innovation, a national innovation system, in addition to theoretical perspectives on open and closed innovation processes. The study's findings show that external and internal challenges and dilemmas make it challenging for SMEs to deliver to the defense sector, which means that NDRE will have a central role in orchestrating interaction between different agents in the innovation processes. The risk of including several new players entails that NDRE takes on the role of verifier of SMEs and their technology. Simultaneously, pertinent findings show that NDRE undertakes a role as a political advisor for how the national innovation system can be better adapted to SMEs. The study shows that NDRE's practice and strategy around the operationalization of political ambitions call for a mix between open and closed innovation processes. With this thesis, we aim to contribute to the discussion between open or closed innovation processes in general, and in the defense sector specifically. Key words: Innovation System, National Innovation system, Open Innovation, Closed innovation, The Norwegian Defense Research Establishment
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleØkt utnyttelse av sivil teknologi i forsvarssektoren – er åpen innovasjon mulig i en lukket sektor?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record