Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBranstad, Are
dc.contributor.authorHaugan, Anette
dc.date.accessioned2021-08-25T16:12:40Z
dc.date.available2021-08-25T16:12:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2498293:44632141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771263
dc.description.abstractFormålet med min masteravhandling er å undersøke hvordan lokaliseringsteknologi er innført, tatt i bruk og forstått. Jeg ønsker å undersøke om bruk av GPS - teknologi på pasienter med demens har nytteverdi for deres livskvalitet, og om gevinsten er større enn de etiske utfordringene. Videre vil jeg utforske om verdibasert ledelse har betydning for etiske vurderinger når GPS tas i bruk hos pasienter med demens. Bakgrunnen for denne avhandlingen er at en av de største globale utfordringene vi står ovenfor er demens sykdom. Endringer i lovverket 2013 gav kommunale helse- og omsorgstjenester mulighet til å legge til rette for bruk av lokaliseringsteknologi til det beste for pasienter, pårørende og andre omsorgspersoner. Norge var en av de første landene som utviklet en egen demensplan med hensikt å skape et mer demensvennlig samfunn, og bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenester. Som følge av dette kom prosjektet «Trygge Spor», et veldokumentert innovasjonsprosjekt i offentlig sektor som handlet om å utvikle en helse- og omsorgstjeneste knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi for personer med demens, samt å utvikle GPS- løsninger med tilhørende støttesystemer. Denne masteravhandlingen er inspirert av dette prosjektet. Metoden brukt i denne masteravhandlingen er kvalitative intervjuer. Jeg har kombinert fokusgruppeintervjuer og individuelt intervju, og respondenter har vært helsepersonell i kommunalt sykehjem. Resultatet av denne avhandlingen ble at de aller fleste respondentene mente at GPS var et godt hjelpemiddel for pasienter med demens. Utfordringene ligger i all hovedsak i forhold til administreringsverktøy, infrastruktur og tekniske svakheter ved GPS – enhetene. Men fordelene veier allikevel opp for ulempene ved å være det minst inngripende tiltaket. Verdibasert ledelse kan ha en betydning for etiske vurderinger ved at det inngår i den helhetlige organisatoriske konteksten som består av oppgaver, teknologi og mennesker. Dersom man leder med prinsipper som ydmykhet, ærlighet og integritet, kan dette ha betydning for å skape et positivt etisk klima Nøkkelord: demens, sykehjem, lokaliseringsteknologi, GPS, velferdsteknologi, innovasjon, tjenesteinnovasjon, verdibasert ledelse, etikk, dementia, nursinghome, inovation
dc.description.abstractThe purpose of my master theses is to investigate how localization technology is introduced, put in to use, and understood. I want to investigate whether the use of GPS technology in patients with dementia is of benefit to their quality of life, and whether the benefits outweigh the ethical challenges. Furthermore, I will explore whether value-based leadership is important for ethical assessments when GPS is used in patients with dementia. The background for this thesis is that one of the biggest global challenges we face is dementia. Changes in legislation I 2013 gave municipal health care services the opportunity to facilitate the use of location technology for the benefit of patients, relatives and other caregivers. Norway was one of the first countries to develop its own dementia plan with the aim of creating a more dementia-friendly society, and contributing to innovation in health and care services. As a result, the project “Safe Tracks (Trygge spor)” came about, a well-documented innovation project in the public sector, which was about developing a health and care service, related to the use of location technology for people with dementia, as well as developing GPS solutions with associated support systems. This master thesis was inspired by this project. The method used in this master thesis is qualitative interviews. I have combined focus group interviews with individual interviews, and respondents have been health care providers in a municipal nursing home. The result of this thesis was that the vast majority of respondent thought that GPS was a good aid for patients with dementia. The challenges lie mainly in relation to management tools, infrastructure, and technical weaknesses of the GPS units. But the advantages still outweigh the disadvantages of being the least intrusive measure. Value-based leadership can have an impact on ethical assessment in that it is a part of the holistic organizational context that consist of tasks, technology, and people. If you lead with principles such as humility, honesty, and integrity, can it be important in creating a positive ethical climate. Keywords: demens, sykehjem, lokaliseringsteknologi, GPS, velferdsteknologi, innovasjon, tjenesteinnovasjon, verdibasert ledelse, etikk, dementia, nursinghome, inovation
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleTeknologi i omsorg
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel