Show simple item record

dc.contributor.advisorHogsnes, Hilde Dehnæs
dc.contributor.authorGustafsson, Henriette Berg
dc.date.accessioned2021-08-04T16:12:46Z
dc.date.available2021-08-04T16:12:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2663248:43969351
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766281
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er fokuset på sammenhengen mellom barnehagen og skolen, og den faglige og politiske diskusjonen som foregår, og har foregått, de senere årene omkring evalueringen av seksårsreformen og sammenhengen mellom de to arenaene generelt. Hensikten med studien har vært å beskrive barnehage- og grunnskolelæreres erfaringer med det pågående samarbeidet dem imellom for å sikre gode overganger fra barnehage til skole for barn med spesialpedagogiske behov. Det teoretiske rammeverket for studien er bygget i hovedsak på Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell og støttes opp av ulike teorier og perspektiver på overganger, samarbeid, sammenhenger og kontinuitet. Studiens problemstilling er; hvordan erfarer barnehage- og grunnskolelærere samarbeidet om overgangen mellom barnehage og skole for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp? For å finne svar på problemstillingen er følgende forskningsspørsmål benyttet; Hva vektlegger barnehage- og grunnskolelærerne i arbeidet med barns overgang fra barnehagen til skolen og Hvilke utfordringer og muligheter erfarer barnehage- og grunnskolelærerne i overgangsarbeidet? For å besvare problemstillingen ble studien gjennomført som en kvalitativ undersøkelse med et hermeneutisk vitenskapsteoretisk ståsted. Metoden som ble benyttet er semistrukturert intervju. Informantene ble utvalgt gjennom tilgjengelighets- og strategisk utvalg. Fire informanter deltok i studien, to barnehagelærere og to grunnskolelærere. Dataene er analysert med Braun og Clarke sine retningslinjer for tematisk analyse. Studien viser at barnehage- og grunnskolelærere i stor grad har sammenfallende synspunkter og erfaringer på hva som er viktig å vektlegge i overgangsarbeidet. Det savnes dog noe mer oversiktlig og helthetlig fokus på samarbeidet om overgangen for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Studien viser videre at barnehage- og grunnskolelærerne uttrykker mangel på tydelige lokale og nasjonale retningslinjer og rammer for arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole. Barnehagelærerne virker til å føle seg til en viss grad alene om å ta ansvaret for, og initiativet til, å drive samarbeidet dem imellom, og de savner en tydeligere deltakelse fra skolen sin side. Funnene viser til en eksisterende spenning mellom å sikre at nødvendig informasjon overføres mellom barnehagen og skolen og barnets mulighet for å starte med «blanke ark». Funnene fra studien innebærer et behov for å klargjøre tydeligere samarbeidsrutiner mellom barnehagen og skolen, igangsatt fra ledelsen på nasjonalt og lokalt nivå, og implementert i samtlige ledd som deltar i overgangsarbeidet. Funnene fører til behovet for å inneha kunnskap om hverandre, lærerne må vite noe om hva barnets erfaringer bygger på og hva barnet skal møte videre i livet for å kunne skape en bedre sammenheng mellom barnehagens og skolens innhold og arbeidsmåter.
dc.description.abstractThe study’s background is the focus on the coherence between preschool and primary school, and the academic and political discussion that has taken place, in recent years about the evaluation of the six-year reform and the coherence between the two arenas. The study’s purpose has been to describe the experiences of preschool and primary school teachers with their ongoing collaboration to ensure good transitions from preschool to primary school for children with special needs. The theoretical framework for the study is based mainly on Bronfenbrenner's ecological development model and is supported by various theories and perspectives on transitions, collaboration, cohernce and continuity. The thesis statement is; «how do preschool and primary school teachers experience collaboration on the transition between preschool and primary school for children in need of special educational help»? The research questions are: «What emphasises the kindergarten and primary school teachers in the work on children's transition from preschool to primary schoo»l? and «What challenges and opportunities do preschool and primary school teachers experience in the transition»? This study was conducted as a qualitative study with a hermeneutic philosophy point of view. The method used is semi-structured interview. The informants were selected through accessibility and strategic selections. Four informants participated in the study, two preschool teachers and two primary school teachers. The data has been analysed using Braun and Clarke's guidelines for thematic analysis. The study shows that preschool and primary school teachers have largely coincided with views and experiences on what is important to emphasize in the transition. However, there is a need for more focus on the collaboration on the transition for children with special needs. The study also shows that preschool and primary school teachers express a lack of evident local and national guidelines and frameworks. The preschool teachers seem to feel, to some extent, alone in taking responsibility for, and the initiative to drive the collaboration, and they seek more participation from the school. The findings point to an existing tension between ensuring that necessary information is transferred between preschool and primary school and the child's ability to start with a "clean slate". The findings from the study entail a need for evident collaborative routines between preschool and priamry school, initiated from national and local levels, and implemented at all stages participating in the transition. The findings lead to the need to have knowledge about each other, teachers need to know something about what the child's experiences are based on and what the child will meet further in life in order to create a better coherence between the content and working methods in preschool and primary school.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleOvergangen mellom barnehage og skole for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record