Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHougen, Maria Helene
dc.date.accessioned2021-06-29T09:08:52Z
dc.date.available2021-06-29T09:08:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761847
dc.description.abstractBakgrunn: Denne studien belyser eldre somalieres erfaringer med hva som fremmer helse. Det er begrenset kunnskap om eldre migranters helse i Norge, samtidig som andelen over 50 år øker. Med for stor vekt på sykdom og begrensninger kan en miste av syne ressursene de har. Med hensyn til heterogeniteten blant eldre immigranter, er det her avgrenset til én gruppe og det må tas i betraktning store variasjoner også innad. Hensikt: Den overordnede hensikten med studien er å få kunnskap om hva eldre somaliere mener er viktig for god helse, hva de gjør for å fremme helse, hva de opplever som barrierer og hva de ønsker av aktiviteter og fellesskap. Problemstilling: Hva fremmer helse blant eldre somaliske immigranter i Norge? Forskningsspørsmål: 1. Hvilken betydning har opplevelsen av tilhørighet for helse og trivsel? 2. Hvilken betydning har opplevelsen av anerkjennelse for helse og trivsel? 3. Hvilke aktiviteter bidrar til å fremme helse? Dette er kunnskap som kan bistå kommunenes arbeid med å tilrettelegge for mer likeverdig tilgang til helsefremmende møteplasser for eldre immigranter. Teoretisk referanseramme: Studien har et salutogent perspektiv med fokus på faktorer som kan skape en høyere grad av mestring og helse. Axel Honneths teori om anerkjennelse er også sentral. Metode: Studien har en kvalitativ, induktiv tilnærming. Det ble anvendt individuelle intervju og gruppeintervjuer med inntil to personer. Analysen er en tematisk innholdsanalyse i tråd med Malteruds (2017) fire trinn. Studien er godkjent av NSD. Forskningsetiske hensyn er ivaretatt underveis i forskningsprosessen. Utvalget har en gjennomsnittsalder på 70 år, og består av åtte deltakere; tre kvinner og fem menn fra Somalia. Resultater: Funnene indikerer at informantene i stor grad ønsker å være aktivt deltakende i egne helsefremmende prosesser. De fleste hadde ønsker om større sosiale nettverk og økt tilgang til møteplasser. Flere snakket om ensomhet, og om manglende anerkjennelse fra storsamfunnet. Mange ønsket å knytte flere kontakter og å delta mer aktivt i samfunnet. Resultatene er delt inn i fire hovedtemaer: Å være gammel somalier i Norge, Å bli anerkjent og regnet med, Å leve og tenke sunt og Kontakten med andre. Diskusjon: I diskusjonen fokuseres på tre følgende funn som belyser hva som fremmer helse blant deltakerne i denne studien: Å bli regnet som en ressurs, Å leve og tenke sunt og Fellesskap og sosial deltakelse. Resultatene diskuteres i lys av Aaron Antonovskys teori om salutogenese og Axel Honneths teori om kampen om anerkjennelse. Konklusjon: Studien belyser hvordan eldre somaliere gjennom hverdagsaktivitetene og tilfeldige og planlagte møter med andre, tilpasser seg livet i nytt land. Viktigheten av å imøtekomme ønsker om språkopplæring knyttet til hverdagsaktiviteter vektlegges. De som fortsatt er i stand til å jobbe ønsker flere muligheter for arbeid, og språktrening på arbeidsplassene. Det å få benytte sitt potensial og sine ressurser øker mestring og meningsfullhet og gjør hverdagen mer begripelig og håndterbar. Anerkjennelse om at de har ressurser, og ikke bare er gamle og skrøpelige, er således en nødvendighet. Det anbefales en nysgjerrig holdning til mestringsstrategier blant folk som har immigrert fra andre land og kulturer.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjecthelsetjenesteren_US
dc.subjectinnvandrereen_US
dc.subjecthelsefremmende arbeiden_US
dc.subjectsomaliereen_US
dc.titleGod helse i alderdommen: en studie blant eldre somaliereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.source.pagenumber78en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel