Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBaklid, Herleik
dc.contributor.authorSørensen, Hilde
dc.date.accessioned2021-05-09T16:13:32Z
dc.date.available2021-05-09T16:13:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754453
dc.description.abstractDenne masteroppgava ser nærmere på hvordan tre museer på Østlandet lager et forslag og velger ut gjenstander til utstilling. Ved å komparativt analysere museenes fremgangsmåter ser jeg nærmere på hvilke rolle gjenstandene spiller i prosessen med å utarbeide en utstilling. Jeg valgte å fokusere på tre museer med kulturhistorisk fokus. Et var et frivillig museum i et lokalsamfunn (Bø museum i Telemark). Det andre museet er ikke et bymuseum, men har satsingsområde som har sterk historisk betydning for byen, med blant annet fokus på sølvgruver (Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg). Det siste er et konsolidert museum, med mindre museer i forskjellige byer og tettsteder (Telemark museum). Jeg valgte disse fordi disse kunne representere de ulike museumstyper som de mellomstore og mindre museene består av. Dermed kunne oppgava ha overførbarhet i forhold til det generelle museums-Norge. Merk at jeg ikke har tatt med de største eller de aller minste museene. Jeg vil komme inn på etiske vurderinger som museene må gjøre i forkant. Videre ser oppgaven nærmere på hvem som gjør et utvalg, og hvilke rolle de får i prosessen. Gjennom dette forsøker jeg å vise hva museene må ta hensyn til innenfor de rammene de jobber. Ved å vise denne delen av museenes arbeid vil jeg også belyse denne delen ved museenes arbeid som vanligvis ikke er tilgjengelig for publikum. Jeg reflekter også over hvorfor denne delen av arbeidet ikke har blitt forska på i noe stor grad tidligere. Oppgaven bygger på intervjuer av museumsansatte.
dc.description.abstractThis master thesis looks closer at how three museums in Østlandet choses a theme and picks out objects for exhibition. By comparative analysis of the museums' exhibition approch I look closer at what role the theme and the objects play in the production of exhibitions. I chose three museums with focus on cultural history. One was a museum run by volunteers in a local community (Bø museum in Telemark). The second was a city museum with a focus of a great importance for the citys history, for instence the silver mines (Norwegian Mining Museum in Kongsberg). The last is a consolidated museum. It has smaler museums in several difirent citys and comunities (Telemark museum). I chose these becouse they may be used to represent diferent types of museums which are smal and medium sized. Therefore they may be used as compareson to the more average spectre of museums in Norway. They are therfore not compareble with the smalest or the larger ones. The thesis looks at who choses the theme and the objects and what role these play in the exibition process as a whole. Through this I show what etical considerations museums have to makes beforehand. Through this I aim to show what the museums must consider within their framework .By showing this part of the work of the museums I wish to iluminate and show a side of the museums' work which usually is not avalible the public . I also reflect on why this part of museums' work has not been studied to any great extent earlier. The basis of the thesis is interviews with people working in museums.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleFør formidling - Hvordan museer velger utstillingstema og gjør utvalg av gjenstander til utstilling.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel