• Recovery-orientert arbeid i et bofelleskap for personer med samtidig rus- og psykisk helse lidelse 

   Sjåfjell, Tommy Lunde (Master thesis, 2021)
   Studien er del av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery», har et kvalitativ design, med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Data er innhentet gjennom ni flerstegs fokusgruppeintervju. Tematisk ...
  • Saksbehandlers skjønnsvurdering 

   Hansen, Helen Anette Wenaas (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn Norges helsetjenester er stadig i bevegelse. Tjenestetilbudene må justeres i takt med ny kunnskap som tilegnes. Velferdssamfunnet står ovenfor økt press når det kommer til å balansere brukernes behov ...